leftcenterrightdel
 Giá xăng E5RON92 giảm nhẹ, còn xăng RON95-III tăng so với kỳ điều hành trước.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo đó, không trích lập, không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Về giá bán xăng dầu, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 23.911 đồng/lít (giảm 8 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.044 đồng/lít;

Giá xăng RON95-III bán lẻ không cao hơn 24.955 đồng/lít (tăng 40 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Giá dầu điêzen 0.05S tại kỳ điều hành ngày 2/5 có giá bán không cao hơn 20.606 đồng/lít (giảm 110 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Về giá dầu hỏa: không cao hơn 20.544 đồng/lít (giảm 142 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Còn giá dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 17.663 đồng/kg (tăng 255 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Thời gian thực hiện như sau: Trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 2 tháng 5 năm 2024.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15h ngày 2 tháng 5 năm 2024 đối với mặt hàng tăng giá, không muộn hơn 15h ngày 2 tháng 5 năm 2024 đối với mặt hàng giảm giá.


Nguyễn Anh