leftcenterrightdel
 TP HCM thay đổi phương thức làm việc, đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện các biện pháp phù hợp trong đợt cao điểm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch trên địa bàn.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị Nhà nước bố trí không quá 1/2 số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tùy theo điều kiện, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị mà bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp. Đối với các đơn vị đặc thù trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện: giao Thủ trưởng các đơn vị có báo cáo nhu cầu bố trí cán bộ, công chức, người lao động công tác tại đơn vị cho Sở Nội vụ (trong ngày 3/6) tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại công sở.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà có trách nhiệm thường xuyên cập nhật tình hình công việc của cơ quan, đơn vị và báo cáo tiến độ, kết quả công việc cho người đứng đầu trực tiếp thông qua sử dụng công nghệ thông tin; mở điện thoại di động 24/24 giờ, chấp hành nghiêm túc sự phân công công tác của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, hoàn thành đúng tiến độ được giao; không di chuyển ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết và chịu trách nhiệm về việc không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện văn bản này và các văn bản có liên quan về kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố đến khi có thông báo mới của UBND TP Hồ Chí Minh.

Nam Phong