leftcenterrightdel
Chính phủ đã đồng ý mua bổ sung gần 20 triệu liều vắc xin Pfizer. 

Theo đó, Nghị quyết số 90/NQ-CP của Chính phủ đã nêu rõ: Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua bổ sung 19.998.810 liều vắc xin phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer với các điều kiện như Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về mua văc xin phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer.

Đồng thời, giao cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm về các nội dung trong Tờ trình số 341/TTr-BYT ngày 3 tháng 8 năm 2021 và khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vắc xin phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer để có vắc xin sớm nhất, nhiều nhất có thể nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

Cùng với đó, Bộ Y tế chịu trách nhiệm phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả và chống mọi tiêu cực trong quá trình mua, sử dụng vắc xin.

Nguyễn Anh