Cụ thể, tại Quyết định 337/QĐ-TTg ban hành ngày 11/3/2021, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Phạm Văn Trường thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam để chuyển công tác về Bộ Tài chính nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, ngày 26/7/2019, ông Phạm Văn Trường được Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam, ông Phạm Văn Trường là Vụ trưởng Vụ Tài chính - Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính.

PV