Tại Nghị quyết số 10/2021/QH15, Quốc hội quyết nghị ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 20162021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 11/2021/QH15, Quốc hội quyết nghị ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 12/2021/QH15, Quốc hội quyết nghị ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 14/2021/QH15, Quốc hội quyết nghị bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021), giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 15/2021/QH15, Quốc hội quyết nghị ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao 2016-2021, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026./.

Theo VGP