Đúng quy định của pháp luật và của ngành KSND

Viện trưởng VKSND tối cao vừa có Quyết định số 599/QĐ-VKSTC ban hành Quy định về công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ; báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị trong ngành KSND (Quy định 599).

Quy định gồm 4 chương, 18 điều, thay thế các nội dung có liên quan đến báo cáo thỉnh thị và trả lời thỉnh thị tại Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 1/8/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Theo đó, Quy định 599 quy định về đề nghị hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ, báo cáo thỉnh thị của VKS cấp dưới đối với VKS cấp trên trong các khâu công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; trách nhiệm hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị của VKS cấp trên cho VKS cấp dưới; trách nhiệm thực hiện của VKS cấp dưới đối với hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị của VKS cấp trên. Quy định này áp dụng đối với VKSND và VKS quân sự các cấp.

Về giải thích từ ngữ, Quy định 599 nêu rõ: Đề nghị hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ là việc VKS cấp dưới đề nghị VKS cấp trên hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong nhận thức quy định của pháp luật; trong việc áp dụng pháp luật để giải quyết vụ án, vụ việc cụ thể; trong nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ là việc VKS cấp trên hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về nhận thức, áp dụng pháp luật, nghiệp vụ cho VKS cấp dưới.

Báo cáo thỉnh thị là việc VKS cấp dưới báo cáo VKS cấp trên để xin ý kiến về việc giải quyết vụ án, vụ việc cụ thể.

Trả lời thỉnh thị là việc VKS cấp trên trả lời về việc giải quyết vụ án, vụ việc cụ thể cho VKS cấp dưới trên cơ sở báo cáo thỉnh thị của VKS cấp dưới.

VKS cấp trên là VKS có thẩm quyền, trách nhiệm hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ và trả lời thỉnh thị cho VKS có đề nghị hướng dẫn, giải đáp, có báo cáo thỉnh thị.

VKS cấp dưới là VKS có đề nghị hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ và báo cáo thỉnh thị gửi VKS có thẩm quyền, trách nhiệm để được hướng dẫn, giải đáp, trả lời.

Bên cạnh đó, theo Quy định, việc đề nghị hướng dẫn, giải đáp vướng mắc và hướng dẫn, giải đáp vướng mắc; báo cáo thỉnh thị và trả lời thỉnh thị trong ngành KSND phải tuân thủ các nguyên tắc, đó là: Đúng quy định của pháp luật và của ngành KSND; đúng thẩm quyền, lĩnh vực công tác, theo cấp quản lý; bảo đảm nguyên tắc tập trung, thống nhất lãnh đạo trong Ngành.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Bảo đảm tính cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục và bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và của ngành KSND. Đồng thời, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy định của Ngành.

Quy định cụ thể về hình thức chuyển, gửi

Về hình thức chuyển, gửi, Quy định 599 nêu rõ: Đề nghị hướng dẫn, giải đáp vướng mắc và văn bản hướng dẫn, giải đáp được chuyển trực tiếp hoặc qua đường bưu chính, cơ yếu, đường truyền số liệu. Báo cáo thỉnh thị và trả lời thỉnh thị được chuyển trực tiếp hoặc qua đường bưu chính, cơ yếu.

Trường hợp chuyển văn bản, báo cáo, tài liệu có liên quan qua đường cơ yếu, đường truyền số liệu thì sau khi chuyển, các đơn vị gửi một bản qua đường bưu chính.

Khi chuyển các loại văn bản, báo cáo, tài liệu có liên quan, các đơn vị và cá nhân phải chấp hành nghiêm chỉnh chế độ bảo mật theo quy định của pháp luật và của ngành KSND.

Đối với việc quản lý hướng dẫn, giải đáp vướng mắc; trả lời thỉnh thị, Quy định 599 quy định: Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKS quân sự trung ương, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKS quân sự cấp quân khu chịu trách nhiệm thực hiện chế độ quản lý hướng dẫn, giải đáp vướng mắc; trả lời thỉnh thị thuộc trách nhiệm của đơn vị mình theo quy định của pháp luật và của ngành KSND.

Hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của các đơn vị, VKS quy định tại khoản 1 Điều này phải được gửi cho Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14), VKSND tối cao để tổng hợp, theo dõi. Hằng năm, Vụ 14 có trách nhiệm lập và tổng hợp báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao về kết quả hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong toàn Ngành; trên cơ sở đó, đề xuất với lãnh đạo VKSND tối cao về các biện pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn, giải đáp vướng mắc.

Văn bản trả lời thỉnh thị của các đơn vị, VKS quy định tại khoản 1 Điều này phải được gửi cho Văn phòng VKSND tối cao để tổng hợp, theo dõi. Hằng năm, Văn phòng VKSND tối cao có trách nhiệm lập và tổng hợp báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao về kết quả trả lời thỉnh thị trong toàn Ngành; trên cơ sở đó, đề xuất với lãnh đạo VKSND tối cao về các biện pháp nâng cao chất lượng trả lời thỉnh thị.

Hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, văn bản trả lời thỉnh thị của các đơn vị, VKS quy định tại khoản 1 Điều này phải được gửi kèm theo bản mềm cho Vụ 14, Văn phòng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Việc gửi văn bản phải được thực hiện theo khoản 2 Điều 4 Quy định này.

Ngoài các nội dung trên, Quy định 599 còn quy định về các nội dung khác như: Đề nghị hướng dẫn, giải đáp vướng mắc; thời hạn trả lời đề nghị hướng dẫn, giải đáp vướng mắc; hướng dẫn, giải đáp vướng mắc; trách nhiệm thực hiện hướng dẫn, giải đáp vướng mắc; việc báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị; trách nhiệm thực hiện trả lời thỉnh thị; việc khen thưởng, kỷ luật…

Cũng theo Quy định 599, lãnh đạo, công chức, VKS các cấp có hành vi vi phạm các quy định hoặc cản trở việc thực hiện Quy định này thì được coi là không hoàn thành nhiệm vụ; tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và quy định của ngành KSND.

 

P.V