leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng Thường trực Nguyễn Huy Tiến trao Huân chương Lao động hạng Nhất  tặng Vụ 14. 

Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sự thiếu hụt, biến động về nhân sự, nhưng với tinh thần, trách nhiệm, đơn vị đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao, theo đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, hiệu quả…

Những kết quả công tác đạt được đã góp phần giúp lãnh đạo VKSND tối cao thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của VKSND trong năm 2020; định hướng, xây dựng Chiến lược phát triển ngành KSND; tăng cường hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong bối cảnh cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Theo đó, về công tác pháp chế, Vụ 14 đã hoàn thành tốt trách nhiệm chủ trì nghiên cứu, góp ý hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và trực tiếp xây dựng phần quy định thuộc trách nhiệm của VKSND tối cao. Quá trình thực hiện, đơn vị đã chủ động, tích cực báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền, bảo vệ thành công quan điểm của VKSND tối cao về việc thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao, là tổ chức giám định tư pháp công lập mới, có tính chất đặc thù, bên cạnh hệ thống tổ chức giám định kỹ thuật hình sự hiện hành, đã được Quốc hội thông qua.

Đồng thời, chủ trì xây dựng Danh mục Bí mật nhà nước thuộc VKSND (đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng Thường trực Nguyễn Huy Tiến trao Cờ thi đua dẫn đầu khối tặng đơn vị thuộc Vụ 14.

Đơn vị cũng đã chủ trì nghiên cứu, góp ý 11 dự án luật khác như: Bộ Luật lao động năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật... và 4 hồ sơ đề nghị xây dựng Luật như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 2020... theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền. Các ý kiến tham mưu của Vụ 14 luôn được các cơ quan hữu quan đánh giá cao về tính chuyên môn, được tiếp thu, tổng hợp đầy đủ trong quá trình hoàn thiện.

Đặc biệt, năm qua, Vụ 14 đã tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung quy định về thẩm quyền của VKSND trong xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

Về công tác cải cách tư pháp, Vụ 14 đã hoàn thành việc chủ trì, tham mưu Viện trưởng VKSND tối cao thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp của Ngành năm 2020, đặc biệt là việc chủ trì tổng kết, xây dựng Báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động của thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong ngành KSND.

Hoàn thành báo cáo tiến độ nghiên cứu, xây dựng và trình đề án "Tăng cường năng lực Cơ quan điều tra và Kiểm sát viên VKSND tối cao trong hoạt động điều tra". 

Đồng thời, nghiên cứu, góp ý  vào 9 dự thảo văn bản về cải cách tư pháp theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền như: Báo cáo, Chương trình công tác năm 2020 và Kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương; Đề án tổng kết Nghị quyết 48- NQ/TW, Đề án tổng kết Nghị quyết 49- NQ/TW...

Đối với công tác quản lý khoa học và nghiên cứu khoa học, đơn vị đã xây dựng Báo cáo khoa học công nghệ năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020; kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2021; Khung kế hoạch khoa học công nghệ 5 năm (2021 - 2025) của ngành KSND; Quản lý, hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, đánh giá nghiệm thu theo tiến độ đối với 18 đề tài khoa học cấp bộ, 9 đề tài cấp cơ sở và 14 đề án.

Ngoài ra, Vụ 14 đã chủ trì xây dựng 2 Báo cáo gồm: Báo cáo tổng kết việc thực hiện Đề án “Hoàn thiện pháp luật và theo dõi thi hành chính sách pháp luật về phòng, chống mua bán người”  thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý...

Vụ 14 xác định nhiệm vụ công tác trong năm 2021 tập trung vào các công tác chủ yếu như: Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ công tác được giao theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 05/01/2021 về Kế hoạch công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2021.

Tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao cho ngành KSND tại Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XV; Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, thuộc các bộ, ngành hữu quan hoàn thành việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các đạo luật trong lĩnh vực tư pháp; Tổ chức sơ kết, tổng kết các văn quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tư pháp thuộc trách nhiệm của đơn vị.

Hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XV.

Tiếp tục chủ trì, phối hợp tăng cường tập huấn, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về nhận thức áp dụng pháp luật trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Tiếp tục tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao về việc trả lời kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội, chất vấn của đại biểu Quốc hội thuộc trách nhiệm của đơn vị...


 

 

Minh Nhật