Cụ thể, VKSND tối cao đã ban hành Quyết định số 334/QĐ-VKSTC về việc thanh tra theo kế hoạch tại Cục thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2). Theo đó, thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Cục thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, thời kỳ thanh tra từ ngày 1/12/2019 đến ngày 15/4/2023; thời hạn thanh tra là 30 ngày, kể từ ngày ký. Trưởng đoàn thanh tra là bà Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Công bố quyết định thanh tra tại Cục 2 VKSND tối cao.

Ban hành Quyết định số 319/QĐ-VKSTC về việc thanh tra nghiệp vụ tại Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4). Theo đó, thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Vụ 4; thời kỳ thanh tra từ ngày 1/12/2020 đến 31/5/2023, thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra…

Đoàn Thanh tra do ông Phạm Vũ Thắng, Phó Chánh Thanh tra VKSND tối cao làm trưởng đoàn. 

leftcenterrightdel
 Công bố quyết định thanh tra tại Vụ 4 VKSND tối cao.

Đoàn Thanh tra VKSND tối cao cũng đã công bố Kết luận thanh tra số 194/KL-VKSTC ngày 7/9/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao kết luận thanh tra toàn diện tại VKSND tỉnh Bình Phước.

Tại buổi làm việc, Đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn nội dung Kết luận thanh tra số 194/KL-VKSTC ngày 7/9/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao. Theo đó, trong thời kỳ thanh tra, VKSND hai cấp tỉnh Bình Phước đã đạt một số kết quả trong công tác. Tuy nhiên, vẫn còn để xảy ra một số tồn tại, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ. Kết luận thanh tra yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước thực hiện nghiêm túc theo nội dung Kết luận thanh tra.

leftcenterrightdel
 Công bố kết luận thanh tra tại VKSND tỉnh Bình Phước.

Phó Chánh Thanh tra VKSND tối cao, Trưởng Đoàn thanh tra VKSND tối cao Nguyễn Đình Bắc đã yêu cầu VKSND tỉnh Bình Phước thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra của Viện trưởng VKSND tối cao và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về VKSND tối cao; tiến hành công khai Kết luận theo đúng quy định.

Phát biểu tiếp thu Kết luận thanh tra, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước, đồng chí Đoàn Văn Bắc đã thống nhất với các nội dung được nêu tại Kết luận thanh tra và nghiêm túc tiếp thu, thực hiện theo đúng quy định.

Minh Nhật