Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện kiểm sát quân sự Trung ương; các VKSND cấp cao cùng các đồng chí cán bộ, công chức thuộc Vụ 14, VKSND tối cao…

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị tập huấn 

Tại hội nghị, đại diện Vụ 14 đã trình bày những nội dung cơ bản của Quy chế quản lý đề tài khoa học, đề án của VKSND tối cao (Quy chế). Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-VKSTC ngày 26/3/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao. Theo đó, Quy chế được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật khoa học công nghệ năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kế thừa quy định còn phù hợp của Quy chế đăng ký, xác định, tuyển chọn; triển khai thực hiện; tổ chức đánh giá, nghiệm thu và quản lý đề tài khoa học (được ban hành kèm theo Quyết định số 211/QĐ-VKSTC ngày 31/5/2011 của Viện trưởng VKSND tối cao) và Quy chế đăng ký, xác định, tuyển chọn; đánh giá, nghiệm thu và quản lý chuyên đề nghiệp vụ (được ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-VKSTC ngày 31/5/2011 của Viện trưởng VKSND tối cao); nghiên cứu tham khảo quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học cấp bộ của một số Bộ, ngành hữu quan như Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Tư pháp; xử lý vướng mắc, bất cập trong thực tiễn.

Cũng theo Vụ 14 cho biết, Quy chế gồm có 60 điều được chia thành 04 Chương. Quy chế quy định về trình tự, thủ tục đăng ký, xác định, tuyển chọn; triển khai thực hiện; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; nghiệm thu và quản lý kết quả thực hiện các đề tài khoa học, đề án sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý VKSND tối cao; không điều chỉnh trình tự, thủ tục cấp, quản lý kinh phí; quy trình quản lý đề tài khoa học, đề án cấp nhà nước; các hoạt động nghiên cứu, thực hiện đề tài, đề án không sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị 

Đặc biệt, Quy chế đã thể hiện được những nội dung mới như đã hoàn thiện một số nội dung mang tính nguyên tắc chung trong thực hiện quy trình quản lý đề tài khoa học, đề án của VKSND tối cao. Theo đó, Quy chế đã sửa đổi, bổ sung quy định về quyền sở hữu và quyền tác giả đối với kết quả thực hiện các đề tài khoa học, đề án. Cụ thể, VKSND tối cao là chủ sở hữu đối với kết quả nghiên cứu, thực hiện các đề tài khoa học, đề án do Viện trưởng VKSND tối cao phê duyệt, quyết định. Viện trưởng VKSND tối cao có quyền xét giao toàn bộ hoặc một phần quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng kết quả nghiên cứu, thực hiện đề tài khoa học, đề án cho đơn vị chủ trì thực hiện. Người trực tiếp nghiên cứu, thực hiện đề tài khoa học, đề án là tác giả và được hưởng quyền lợi về bản quyền tác giả đối với kết quả thực hiện đề tài khoa học, đề án theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Quy chế đã bổ sung quy định cụ thể nhằm phân định rành mạch giữa đề tài khoa học (đề tài khoa học cấp bộ, đề tài khoa học cấp cơ sở) và đề án để tạo thuận lợi áp dụng trong thực tiễn; đồng thời, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy trình quản lý đề tài khoa học, đề án của VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
Vụ trưởng Vụ 14 Hoàng Thị Quỳnh Chi điều hành hội nghị  

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14, một số đơn vị đã nêu những câu hỏi, trình bày tham luận đề cập đến những khó khăn, vướng mắc cũng như những đề xuất, kiến nghị liên quan đến quy trình triển khai thực hiện đề tài khoa học, đề án của VKSND tối cao. Nhìn chung, các ý kiến đều cho rằng, việc xây dựng các đề tài, đề án phải làm sao cung cấp được những luận cứ khoa học, thực tiễn và đề xuất giải pháp đổi mới, khả thi, hiệu quả, xử lý các vướng mắc, bất cập nảy sinh từ thực tiễn công tác của Ngành; trong hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, về xây dựng, hoàn thiện pháp luật, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và sự phát triển của ngành KSND.

Một số đơn vị trình bày, tham luận tại hội nghị

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Vụ 14 đã trả lời, giải đáp một số vướng mắc của các đơn vị liên quan đến việc phân biệt giữa đề tài và đề án; tiêu chuẩn của Chủ nhiệm đề tài, đề án; yêu cầu, căn cứ xây dựng đăng ký đề tài khoa học, đề án; kinh phí, thời gian thực hiện đề tài khoa học, đề án; việc xử lý kết quả nghiên cứu đề tài và triển khai ứng dụng kết quả thực hiện đề tài, đề án…

Đắc Thái