Cụ thể, theo thông tin từ UBKT Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp huyện Sơn Hòa (Phú Yên) kiểm tra 350 tổ chức đảng, giám sát 288 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo 3 đảng viên, kết luận vi phạm phải thi hành kỷ luật 1 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra 59 đảng viên (có 18 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 48 đảng viên; kiểm tra 131 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 88 tổ chức đảng, 1 đảng viên; giải quyết tố cáo 6 đảng viên; kiểm tra 226 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, phát hiện số tiền sai phạm gần 40 triệu đồng...

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện Sơn Hòa đã xem xét, thi hành kỷ luật 49 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 29, cảnh cáo 14, cách chức 2, khai trừ 4 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; tham nhũng, cố ý làm trái; thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; chính sách dân số - kế hoạch hóa đình; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

Thế Đức