Theo báo cáo, ngay từ đầu năm, Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành KSND (Ban VSTBPN ngành KSND) đã tham mưu ban hành Chương trình công tác năm và Hướng dẫn hoạt động của Ban năm 2017 trong toàn Ngành; tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết, kết luận Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đặc biệt, Ban VSTBPN ngành KSND, Ban VSTBPN VKSND cấp tỉnh đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan như Công đoàn, Ban Nữ công trong cơ quan, đơn vị tổ chức các buổi hội thảo, giao lưu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động của Chính phủ về công tác phụ nữ và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn năm 2016-2020; tổ chức các chương trình và hoạt động đa dạng để phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và VSTBPN. Qua đó thông tin, tuyên truyền, động viên cán bộ nữ của Ngành phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu vươn lên trong mọi lĩnh vực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động của xã hội, đoàn thể và địa phương nơi cư trú.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành KSND phát biểu tại hội nghị 

Bên cạnh đó, Ban VSTBPN Ngành đã tham mưu, hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017 đến Ban VSTBPN VKSND các cấp, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giao lưu nâng cao nhận thức về bình đẳng giới VSTBPN và các vấn đề khác, như: Tiếp tục tham mưu và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ nữ theo tinh thần các Nghị quyết, Kết luận, Hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương và VKSND tối cao. Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Đề án “Nâng cao năng lực cán bộ nữ ngành KSND, góp phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020”. Tham mưu thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ nữ, tạo cơ hội cho cán bộ nữ phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành KSND ghi nhận những kết quả tích cực mà Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành KSND đạt được trong năm qua. Đồng chí Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành KSND Trần Công Phàn khẳng định, nhìn chung Ban VSTBPN ngành KSND và Ban VSTBPN VKSND các cấp đã phát huy được tính năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công tác. Đa số Ban VSTBPN VKSND cấp tỉnh đã thực hiện tốt hoạt động bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ tại cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của Ngành.

leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn, Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành KSND tặng hoa cho các đồng chí nguyên là thành viên Ban

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành KSND Trần Công Phàn nêu rõ, năm 2018, Ban VSTBPN của Ngành sẽ chủ động phối hợp, đề xuất với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, quy định, hướng dẫn của Nhà nước về công tác bình đẳng giới và VSTBPN. Bên cạnh đó, Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành KSND sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành về bình đẳng giới và vai trò, vị trí của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức đồng thời tổ chức các cuộc Tọa đàm, Hội thảo chuyên đề đối thoại về vấn đề này.

Mặt khác, trong năm 2018, Ban VSTBPN của Ngành sẽ tổ chức có chất lượng một số hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái 25/11. Ngoài ra, Ban VSTBPN của Ngành tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương trong chỉ đạo triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trên các lĩnh vực. Phối hợp, tham gia góp ý kiến rà soát, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, cấp có thẩm quyền có liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn tổ chức, thành viên của Ban VSTBPN VKSND các cấp; rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới quy chế hoạt động của Ban cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của ngành KSND...

leftcenterrightdel
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

Đắc Thái

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí thành viên Ban, lãnh đạo một số đơn vị trình bày dự thảo Chương trình công tác, Hướng dẫn hoạt động năm 2018 của Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành KSND; nghe thông báo, quán triệt Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; đồng thời, dự kiến kiện toàn nhân sự Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành KSND năm 2018.