Theo VKSND tối cao, năm 2020, công tác đào tạo, bồi dưỡng trong Ngành cơ bản đáp ứng được nhu cầu nâng cao năng lực và chuẩn hóa trình độ theo quy định; bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Ngành, việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tại địa phương đã được triển khai khá hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác của địa phương. 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của một số đơn vị, VKSND địa phương chưa được quan tâm đúng mức; công tác xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng còn chậm, một số tài liệu bồi dưỡng chất lượng chưa thật sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, chỉ đạo, điều hành cho Viện trưởng VKSND cấp huyện năm 2020. (Ảnh minh hoạ)

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của VKSND giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, đảm bảo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Ngành năm 2021 đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong Ngành, VKSND tối cao đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung được xác định.

Cụ thể, trên cơ sở đánh giá chất lượng công chức, viên chức và yêu cầu công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị để xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2021; dự kiến số lượng công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh.

Đăng ký kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ tại địa phương, đơn vị.

Đánh giá hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

Đánh giá hiệu quả việc phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của VKSND tối cao và việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của đơn vị (nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị).

VKSND tối cao đề nghị các đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả về VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/11/2020 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.

P.V