Bài toán về giảm thiểu rác thải trên địa bàn Hà Nội vẫn là một vấn đề vô cùng nan giải. Các bãi rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, vật liệu xây dựng tự phát vẫn tồn tại khắp nơi trên địa bàn thành phố… gây ảnh hưởng lớn tới đời sống dân sinh và cảnh quan đô thị.