UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. Theo kế hoạch, UBND TP HCM yêu cầu tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trong việc kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Qua đó, góp phần tích cực để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, sai phạm tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương.

Thủ trưởng các ngành, các cấp, cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Chủ động kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý.

Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng tập trung vào một số nội dung nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém; kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có vi phạm.

leftcenterrightdel
 UBND TP HCM đề nghị Công an Thành phố tăng cường phối hợp với VKSND Thành phố và ban ngành chức năng kịp thời điều tra, xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ án tham nhũng phức tạp.

UBND TP HCM yêu cầu thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; kiểm soát quyền lực, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và kịp thời đưa ra xét xử các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đã được phát hiện đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định.

Thanh tra Thành phố được giao hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Thành phố; kiến nghị UBND Thành phố các biện pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch này.

Ngoài ra, Thanh tra Thành phố còn chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đột xuất và định kỳ (hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm); báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho UBND Thành phố.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu UBDN Thành phố xây dựng báo cáo đánh giá và lập hồ sơ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Thành ủy, Công an Thành phố, VKSND Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực phát hiện qua công tác thanh tra, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo đúng quy định.

Sở Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất UBND Thành phố kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành, khắc phục việc ban hành pháp luật còn thiếu sót, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng theo quy định.

Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức; trong công tác tổ chức cán bộ, kiểm soát xung đột lợi ích của cơ quan, tổ chức, đơn vị và việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ, việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, việc tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, việc chuyển đổi vị trí của các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực chú trọng kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Đặc biệt, lãnh đạo TP HCM đề nghị Công an TP HCM kịp thời chỉ đạo xác minh, giải quyết nội dung tố giác, tin báo tội phạm tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm. Tăng cường phối hợp, thông tin, trao đổi với Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đối với tin báo có liên quan đến cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, thông tin kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

Chỉ đạo Cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ có biện pháp khắc phục những khó khăn về tổ chức hoạt động, đội ngũ cán bộ, vướng mắc trong quá trình khởi tố, điều tra, hạn chế tình trạng kéo dài thời hạn điều tra, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Chú trọng đẩy nhanh tiến độ, sớm có kết luận điều tra đối với các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp tồn đọng, dư luận quan tâm, đặc biệt là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố theo dõi, chỉ đạo.

Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, VKSND Thành phố, TAND Thành phố và Ban Nội chính Thành ủy nhằm kịp thời điều tra, xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ án tham nhũng phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quần chúng quan tâm.

Xuân Ấn - Xuân Trường