leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Theo Quyết định số 399/QĐ-TTCP cho thấy, Bộ chỉ số và tài liệu có thang điểm đánh giá là 100. Ở mỗi nội dung đều có các tiêu chí được hướng dẫn đánh giá theo từng thang điểm cụ thể.

Mục đích của việc ban hành Bộ chỉ số và tài liệu này nhằm đánh giá đúng, khách quan và khuyến khích những nỗ lực của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh) trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm các cấp trong việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa; phát hiện và xử lý tham nhũng.

Phạm vi đánh giá là công tác PCTN cấp tỉnh năm 2020 bao gồm: Đánh giá công tác quản lý nhà nước về PCTN và kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng của UBND cấp tỉnh, các sở, ngành, quận, huyện thuộc tỉnh. Thời kỳ đánh giá từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/12/2020.

Nội dung tiêu chí đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2020 gồm 4 tiêu chí: đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN; đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng; đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng.

Việc đánh giá phải tuân theo nguyên tắc khách quan, toàn diện, trung thực, công khai, minh bạch. Đồng thời phải căn cứ vào Bộ chỉ số và tài liệu chứng minh về công tác PCTN của UBND cấp tỉnh và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.

Xem chi tiết nội dung Quyết định số 399/QĐ-TTCP và Tài liệu hướng dẫn tại đây.

PV