Mục đích ban hành Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTNTC, qua đó nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại; loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc TAND tối cao, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong công tác PCTNTC.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong công tác PCTNTC; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về công tác PCTNTC; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức TAND kỷ cương, liêm chính.

Kế hoạch cũng nêu rõ các yêu cầu đó là, quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm quán triệt toàn diện, đầy đủ quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong PCTNTC; đáp ứng yêu cầu thực tiễn trên quan điểm phòng ngừa là chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng.

Xác định PCTNTC là một trong các nhiệm vụ công tác trọng tâm thường xuyên, liên tục, lâu dài, là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức hằng năm.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTNTC đặc biệt là Luật Phòng, chống tham nhũng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong TAND tối cao về công tác PCTNTC.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh một phiên họp toàn thể Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao. (Ảnh minh hoạ)

Kế hoạch đề ra các giải pháp, trước hết là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTNTC; phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản về PCTNTC trong các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC.

Bên cạnh đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; các tổ chức đoàn thể trong công tác PCTNTC. Thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND tối cao phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các vụ việc có liên quan đến tham nhũng; phải thực sự coi công tác PCTNTC là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực nhất là trong lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng. Thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành thể chế, chính sách pháp luật trong các lĩnh vực hoạt động của TAND liên quan đến công tác PCTNTC; loại bỏ các nội dung quy định không phù hợp với yêu cầu; các quy định thiếu chặt chẽ, dễ gây sơ hở để lợi dụng, tham nhũng, lãng phí tiền, tài sản, thời gian lao động; xác định đây là khâu quan trọng trong công tác đấu tranh PCTNTC. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật được giao đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mặt khác, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị như: Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin; thực hiện quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ hoặc đột xuất về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị, về công tác PCTNTC và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng theo quy định của pháp luật về báo chí; chuyển dổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, cần tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTNTC; tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Chính phủ và các ban Đảng Trung ương…

P.V