Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký quyết định ban hành Quy chế xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh tại Bộ này.

Theo Quy chế, đơn gửi đến Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải được xử lý theo đúng quy định của pháp luật; nhanh chóng, kịp thời; rõ ràng, thống nhất và tạo điều kiện thuận tiện cho công dân trong việc thực hiện các thủ tục về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Người có trách nhiệm xử lý đơn quy định trong Quy chế này bao gồm: Chánh Thanh tra Bộ; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Người có trách nhiệm xử lý đơn có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; bảo đảm các nguyên tắc xử lý đơn.

Bên cạnh đó, Quy chế quy định, người có trách nhiệm xử lý đơn mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ, thiếu trách nhiệm trong việc xử lý đơn, để đơn quá hạn, cố ý thực hiện trái quy định pháp luật trong xử lý đơn thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Việc xử lý đơn là một trong những căn cứ để xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân có trách nhiệm xử lý đơn theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ.

Cũng theo Quy chế, đơn được tiếp nhận từ các nguồn sau: Đơn do cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp gửi đến lãnh đạo Bộ; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; qua văn thư; qua dịch vụ bưu chính; qua hộp thư góp ý của cơ quan, đơn vị; qua địa điểm Tiếp công dân của Bộ; qua Đường dây nóng và các hình thức khác theo quy định pháp luật.

Đơn do lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cơ quan Đảng, Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, cơ quan báo chí và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyển đến theo quy định của pháp luật.

Đơn tiếp nhận từ các nguồn theo quy định này phải được phân loại, vào sổ theo dõi hoặc nhập thông tin vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc phần mềm xử lý đơn để tra cứu, quản lý, theo dõi theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Việc lưu trữ, vào sổ theo dõi hoặc sao lưu dữ liệu trên máy tính, tra cứu thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ, pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, Quy chế cũng nêu rõ về trách nhiệm phân loại và vào sổ. Theo đó, Chánh Thanh tra Bộ có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, phân loại đơn, nhập thông tin vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định, vào sổ theo dõi hoặc phần mềm xử lý đơn đối với những đơn gửi lãnh đạo Bộ, gửi Bộ, gửi Thanh tra Bộ theo quy định.

Đối với việc vào sổ theo dõi đơn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại đơn, nhập thông tin vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định, vào sổ theo dõi hoặc phần mềm xử lý đơn đối với những đơn gửi cơ quan, đơn vị mình theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định tại Nghị định số 55/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Quy chế cũng nêu rõ về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo và đơn kiến nghị, phản ánh. Theo đó, đối với các loại đơn này, người có trách nhiệm xử lý phải thực hiện các quy trình theo quy định trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn.

P.V