Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 của Thanh tra Chính phủ tại Hội nghị triển khai công tác ngành Thanh tra năm 2023 diễn ra ngày 6/1/2023 thể hiện, trong năm, Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực; bảo đảm chủ động, linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả theo đúng Định hướng, chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 8.514 cuộc thanh tra hành chính và 222.629 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 85.998 tỉ đồng, 8.777 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 26.654 tỉ đồng và 574 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 59.344 tỉ đồng, 8.203 ha đất; ban hành 145.558 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 5.641 tỉ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 3.530 tập thể và 8.619 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 451 vụ, 295 đối tượng.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 382.491 người (tăng 16,6%) về 284.897 vụ việc (tăng 19,4%), có 3.031 đoàn đông người (tăng 23,7%); tiếp nhận 385.768 đơn các loại, đã xử lý 366.960 đơn.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ.

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 22.600/25.441 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỉ lệ 88,8% (tăng 8,5% so với năm 2021). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 8,5 tỉ đồng, 8,3 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 42,7 tỉ đồng, 17,0 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 22 tổ chức, 559 cá nhân; kiến nghị xử lý 516 người (trong đó có 428 cán bộ, công chức); chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 32 vụ, 31 đối tượng.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công tác PCTN, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Ngành Thanh tra tập trung triển khai khá đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác PCTN theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; xây dựng nhiều Kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác PCTN..., 

Đáng chú ý là giúp Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 và triển khai thực hiện; tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; xây dựng Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2030. 

Công tác thanh tra, kiểm tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được thực hiện nghiêm túc, kiến nghị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Quan hệ phối hợp công tác giữa cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán với các cơ quan chức năng trong công tác PCTN ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. 

Đáng chú ý, trong công tác xây dựng thể chế, đã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2022 của Thanh tra Chính phủ, nhất là trình Quốc hội khoá XV thông qua Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 tại kỳ họp thứ 4.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của ngành Thanh tra đó là tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả Luật Thanh tra (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7/2023, trong đó khẩn trương trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn, đảm bảo có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Luật.

Đồng thời, triển khai định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2023 theo hướng trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, nhất là nâng cao chất lượng, tiến độ kết luận thanh tra và việc thực hiện kết luận thanh tra…

P.V