Thanh tra TP HCM vừa có thông báo kết luận thanh tra về trách nhiệm Thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và thực hiện các nhiệm vụ được giao của UBND TP, Chủ tịch UBND TP HCM tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM.

Theo Thanh tra TP HCM, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều nỗ lực, chủ động thực hiện nhiệm vụ các chương trình, đề án của UBND TP. Tuy nhiên, trong quản lý điều hành vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót và vi phạm.

Cụ thể, việc thực hiện pháp luật thanh tra hàng năm còn chậm; chậm báo cáo kết quả thanh tra; công khai kết quả thanh tra chưa đúng quy định, nhiều thiếu sót, vi phạm về tiến độ, trình tự thủ tục thanh tra.

Trong việc xử lý đơn, chưa thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ việc xử lý đơn và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. Từ đây dẫn đến số lượng lớn đơn còn tồn đọng, chưa có kết quả giải quyết, vi phạm thời hạn xử lý đơn trong thời gian dài.

Sở này cũng còn một số thiếu sót về thủ tục như: không ban hành thông báo về việc không đủ điều kiện thụ lý khiếu nại; chưa có thông báo kết quả xử lý đơn gửi người tố cáo biết về việc thụ lý hay không thụ lý tố cáo; không ban hành thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo theo mẫu quy định; công tác tổng hợp, báo cáo số liệu không đầy đủ, không chính xác.

Nguyên nhân chủ quan là do lãnh đạo sở giao nhiệm vụ cho thanh tra sở, thanh tra sở giao cho cán bộ thực hiện không bằng văn bản, không xác định thời hạn cụ thể, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chưa thường xuyên, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ còn hạn chế khi thực hiện việc xử lý đơn.

Trong công tác giải quyết khiếu nại, vi phạm thời hạn giải quyết là tình trạng phổ biến nhất, đặc biệt trong vai trò tham mưu cho chủ tịch UBND TP giải quyết khiếu nại. Ngoài ra, sở còn những sai sót khác về trình tự, thủ tục.

Đối với công tác giải quyết tranh chấp, sở này cũng vi phạm thời hạn xử lý đơn, giải quyết đơn tranh chấp cùng thiếu sót khác về trình tự, thủ tục như: không mời người khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu nại; ban hành quyết định khiếu nại trễ hạn.

Nguyên nhân chủ quan là do công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chưa thường xuyên, do thiếu trách nhiệm và năng lực, nghiệp vụ chuyên môn còn hạn chế của cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Những thiếu sót, vi phạm nêu trên thuộc trách nhiệm thanh tra sở, chánh thanh tra sở, cán bộ được giao nhiệm vụ có liên quan.

Từ những kết luận trên, Chánh Thanh tra TP HCM kiến nghị và được Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường kết luận, chỉ đạo, giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ... để tăng cường nhận thức, hành động, khắc phục các tồn tại nâng cao chất lượng công việc.

Chấn chỉnh công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp theo kết luận thanh tra. Đặc biệt, phải có biện pháp khắc phục vi phạm thời hạn xử lý đơn, giải quyết đơn.

Đồng thời giao Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các cá nhân, tập thể có liên quan về những thiếu sót, hạn chế, vi phạm được nêu tại kết luận, báo cáo kết quả cho UBND TP HCM./.

Đại Lánh