leftcenterrightdel
 TTCP kiến nghị điều tra sai phạm tại Tổng công ty Vận tải thủy.

Theo Thông báo kết luận thanh tra của TTCP, tháng 12/2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ GTVT, trong đó, bao gồm việc cổ phần hóa Tổng công ty Vận tải thủy. Từ tháng 6/2014 đến tháng 3/2016, Bộ GTVT đã thực hiện 2 lần thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP. Từ tháng 4/2016 đến nay, Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP không còn vốn Nhà nước đầu tư và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Theo kết luận của TTCP, trước khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa VIVASO, cần thực hiện xác nhận, đối chiếu công nợ và phải được khách nợ, chủ nợ ký biên bản. Tuy nhiên, trong hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp VIVASO, đã xác nhận, đối chiếu cả những khoản công nợ khi chưa được khách nợ, chủ nợ ký biên bản đối chiếu, vi phạm quy định của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, cảng Hà Nội cũng đã vi phạm Luật Kế toán khi không theo dõi khoản công nợ phải thu của Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng trên sổ sách kế toán với số tiền trên 16 tỷ đồng. Việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa và thoái vốn đã sai mất vốn Nhà nước với số tiền trên 16 tỷ đồng và cần phải được xử lý theo quy định.

Đối với việc kiểm kê cảng Việt Trì, cảng Ninh Phúc, Bộ GTVT phê duyệt dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhưng không có phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, phương án khai thác sử dụng của dự án.

Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam, VIVASO thực hiện kiểm kê, phân loại tài sản, thiếu danh mục cảng Việt Trì, cảng Ninh Phúc (dự án WB6); chưa xử lý dứt điểm tài sản với quyền sử dụng đất, vi phạm quy định tại Điều 4 và Điểm đ, Điều 9 Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính.

Ban chỉ đạo cổ phần hoá, Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa nhưng thiếu trách nhiệm không phát hiện hoặc cố tình không báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc không thể đồng thời thực hiện cổ phần hóa VIVASO và Công ty TNHH MTV Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa với việc đầu tư nâng cấp cảng Việt Trì và cảng Ninh Phúc bằng nguồn vốn WB6 (trong khi việc cổ phần hoá VIVASO và việc thực hiện dự án WB6 đều do Bộ GTVT chỉ đạo và quản lý).

Tổng công ty Vận tải thuỷ - CTCP khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép đã tự ý khai thác, sử dụng một phần cảng Việt Trì, cảng Ninh Phúc (trong giải đoạn 2015 - 2020) là vi phạm Khoản 4, Điều 124 Luật Xây dựng năm 2014, cần phải được các cơ quan chức năng xem xét xử lý theo quy định, thu về ngân sách Nhà nước khoản lợi nhuận thu được do sử dụng. Tuy nhiên, khi xem xét xử lý cần xét đến các tài sản này đều nằm trên đất do VIVASO quản lý.

Những việc làm nêu trên đã dẫn đến hậu quả là phương án cổ phần hóa của VIVASO thiếu chính xác, tài sản cảng Việt Trì và cảng Ninh Phúc đã hoàn thành từ năm 2015 nhưng đến nay chưa được bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định, nguy cơ lãng phi vốn đầu tư với số tiền khoảng 134.995 triệu đồng khi không đưa vào sử dụng.

Để xảy ra tồn tại và hậu qua nếu tiền thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý dự án, Cục đường thuỷ nội địa Việt Nam. Bộ GTVT khi thực hiện đầu tư xây dựng (không có phương án bồi thường giải phóng mặt bằng phương án khai thác sử dụng của dự án); VIVASO, Tổ giúp việc, Đơn vị tư vấn, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa. Bộ GTVT khi thực hiện kiểm kê và phân loại tài sản và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án cổ phần hóa không đúng quy định…

Do vậy, TTCP đã kiến nghị Bộ Công an, VKSND tối cao tiếp nhận hồ sơ liên quan nội dung cổ phần hoá đối với các tài sản hình thành từ việc sử dụng nguồn vốn WB6 (cảng Việt Trì, cảng Ninh Phúc) với tổng giá trị đầu tư gần 135 tỷ đồng và việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá, thoái vốn sai, mất vốn Nhà nước tại cảng Hà Nội với số tiền trên 16 tỷ đồng để điều tra, xử lý theo quy định…

Hoài Thu