Tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và của ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang nói riêng, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền là góp phần thiết thực có hiệu quả vào thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Trọng tâm công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân hướng đến tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là quy định mới có liên quan đến tổ chức, hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND), về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp nhằm thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát, góp phần nâng cao vị thế của ngành KSND.
 
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện, công tác thông tin, tuyên truyền của ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang luôn được chú trọng và tăng cường, hai cấp kiểm sát coi đây là một trong những nhiệm vụ phải được tổ chức thực hiện hàng năm và xác định là một tronng những chỉ tiêu bình xét đánh giá công tác thi đua, khen thưởng. 

leftcenterrightdel
 VKSND hai cấp tỉnh Tuyên Quang tính cực, thường xuyên đến với bà con để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Ảnh tư liệu.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức triển khai, quán triệt toàn bộ nội dung Chỉ thị đến các đơn vị trong ngành Kiểm sát Tuyên Quang.
 
Năm 2012, Tổ Tuyên truyền VKSND tỉnh Tuyên Quang được thành lập theo Quyết định 1201/QĐ-VKS-VP ngày 01/11/2012 của Viện trưởng VKSND tỉnh;  Tổ Tuyên truyền được kiện toàn qua các năm, đến nay, Tổ Tuyên truyền VKSND tỉnh Tuyên Quang gồm 19 đồng chí, do 1 đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh làm Tổ trưởng và phân công các đồng chí trong Tổ Tuyên truyền phụ trách theo dõi, hướng dẫn các đơn vị về công tác tuyên truyền.
 
Năm 2013, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã chuẩn bị những điều kiện cần thiết để xây dựng Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Tuyên Quang (Website), xây dựng Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử, ngày 15/7/2014 chính thức đi vào hoạt động. Đây thực sự trở thành kênh thông tin quan trọng để các đơn vị và cán bộ trong ngành trao đổi thông tin về hoạt động của đơn vị cũng như trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ.

Các đơn vị đã chú trọng viết bài trao đổi về những vấn đề nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn công tác kiểm sát; những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động công tác kiểm sát; việc nhận thức áp dụng pháp luật… đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, Kiểm sát viên trong hoạt động nghiên cứu pháp luật và thực tiễn công tác. Ngoài việc viết các tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử, các bài viết có chất lượng về hoạt động của ngành hoặc bài nghiên cứu, trao đổi nghiệp vụ đều được Tổ Tuyên truyền VKSND tỉnh chỉnh sửa, hoàn thiện và gửi đăng trên Trang thông tin điện tử của Ngành; Tạp chí Kiểm sát; Báo Bảo vệ pháp luật.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên VKSND tỉnh Tuyên Quang băng rừng, lội suối thực thi nhiệm vụ.  

Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Tuyên Quang duy trì hoạt động 24/24 giờ, đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyên truyền của Ngành. Mở Chuyên mục trên Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh để tuyên truyền về các hoạt động tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp năm 2013, góp ý vào dự thảo các Bộ luật quan trọng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành và tổ chức triển khai thi hành Luật Tổ chức VKSND năm 2014.

Tuyên truyền về truyền thống 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân; hưởng ứng các cuộc thi do Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức. Triển khai, khuyến khích các đơn vị trực thuộc và cá nhân trong toàn ngành tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân; hưởng ứng cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”; các đơn vị và cá nhân trong ngành Kiểm sát Tuyên Quang đã tích cực thực hiện các bộ ảnh thể hiện nét đẹp của cán bộ, Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan,.... Tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn  2019 - 2025… Bên cạnh đó, Tổ Tuyên truyền cũng chủ động tuyên truyền các cá nhân, tập thể điển hình trong các hoạt động thiện nguyện; công tác phòng chống dịch COVID-19 của Ngành…

Để đạt được những kết quả nêu trên, hàng năm, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã thường xuyên, kịp thời bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền VKSND tối cao, chủ động triển khai và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch công tác thông tin tuyên truyền, kết hợp tốt việc chỉ đạo, quán triệt với việc khuyến khích cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát Tuyên Quang tích cực tuyên truyền những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp nói chung và VKSND nói riêng.

Luôn bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thực tiễn của tỉnh và của Ngành để chủ động chỉ đạo đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp yêu cầu giai đoạn mới; tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền một cách đồng bộ, chất lượng và hiệu quả. Các hoạt động tuyên truyền đã bám sát nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương trong từng thời điểm. Thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng, nội dung tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, thu hút cán bộ, đảng viên tham gia.

Lồng ghép nội dung tuyên truyền với việc thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” trong ngành Kiểm sát Tuyên Quang gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện lời dạy của Người đối với cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Tuyên Quang đã bám sát định hướng tuyên truyền, kịp thời thông tin các sự kiện chính trị, thời sự; công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; định hướng trong việc khơi dậy tinh thần tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính năng động, sáng tạo cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Hình ảnh Kiểm sát viên VKSND tỉnh Tuyên Quang đi từng bản, gõ từng nhà tuyên truyền pháp luật cho bà con vùng cao.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát Tuyên Quang vẫn còn những hạn chế, đó là: Kỹ năng xây dựng bài viết của một số cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát Tuyên Quang còn hạn chế. Trang thông tin điện tử của đơn vị chủ yếu đăng tải các tin phản ánh kết quả công tác kiểm sát và các hoạt động khác của các đơn vị; chưa có nhiều bài viết về nghiên cứu, trao đổi nghiệp vụ, nêu gương người tốt, việc tốt... Cán bộ làm nhiệm vụ biên tập Trang tin chưa có trình độ chuyên sâu nên một số tin, bài, ảnh đăng tải trên Trang tin chưa bảo đảm chất lượng, chưa đáp ứng được so với yêu cầu. Còn có ít tin, bài gửi đăng tải trên báo ở Ngành và địa phương.
 
Những hạn chế nêu trên xuất phát từ nguyên nhân: Công tác thông tin tuyên truyền là hoạt động có tính chất bổ trợ cho công tác nghiệp vụ nên việc phân công cán bộ, xây dựng đội ngũ cộng tác viên và đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, chế độ động viên, khuyến khích cho các cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức. Công tác bồi dưỡng về kỹ năng viết tin, bài, phổ biến kinh nghiệm cho cán bộ tham gia làm công tác này còn hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng của công tác tuyên truyền. Lãnh đạo một số đơn vị chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền nên chưa sâu sát trong chỉ đạo thực hiện, do vậy, công tác này ở một số đơn vị, có thời điểm kết quả đạt được còn hạn chế. Cán bộ được phân công làm nhiệm vụ tuyên truyền đều kiêm nhiệm, không được đào tạo bài bản về kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh; chưa được tập huấn thường xuyên.

Phương tiện của Ngành dành cho công tác này chưa được nhiều hoặc đã lạc hậu, chưa theo kịp xu hướng chung, nên chưa đáp ứng được yêu cầu. Kinh phí dành cho công tác thông tin, tuyên truyền còn hạn chế, chưa động viên, khuyến khích được cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành tích cực viết tin, bài nhằm tuyên truyền về các hoạt động của ngành một cách thường xuyên, sâu rộng. Cán bộ trong ngành Kiểm sát Tuyên Quang không có trình độ chuyên môn về công tác báo chí, tuyên truyền nên ảnh hưởng tới chất lượng bài viết; một số còn chưa chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ công tác này. Hàng năm kinh phí được cấp phục vụ cho công tác tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu của công tác này, nên ảnh hưởng đến việc thực hiện chi trả tiền nhuận bút và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến số lượng cộng tác viên của Trang tin điện tử, nhất là những cộng tác viên không công tác trong ngành chưa nhiều.
 
Trước yêu cầu của Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền VKSND tối cao tại Công văn số 536/VKSTC-T4 ngày 24/02/2022 về việc tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, tuyên truyền về ngành Kiểm sát nhân dân (Công văn số 536), Lãnh đạo VKSND tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu VKSND các huyện, thành phố; các đơn vị cấp Phòng thuộc VKSND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 536; tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 596/QĐ-VKSTC, ngày 20/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy định về việc phối hợp, cung cấp thông tin, tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị thuộc VKSND đến toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, đảm bảo việc tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, đúng quy định.

Hàng năm, các thành viên Tổ Tuyên truyền VKSND các huyện, thành phố; các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh thực hiện viết ít nhất 2 bài về nghiệp vụ công tác kiểm sát, nghiên cứu - trao đổi và thực tiễn - kinh nghiệm gửi về VKSND tỉnh để đăng tải trên Trang tin điện tử VKSND tỉnh theo quy định. Tổ Tuyên truyền VKSND tỉnh có trách nhiệm lựa chọn, biên soạn những bài viết đảm bảo nội dung có chất lượng để biên tập gửi Tạp chí Kiểm sát và Báo Bảo vệ pháp luật, đảm bảo ít nhất 2 bài được duyệt đăng trên Tạp chí Kiểm sát và 2 bài được duyệt đăng trên Báo Bảo vệ pháp luật.

Ngoài ra, khuyến khích các đơn vị, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên… VKSND các huyện, thành phố, các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh nghiên cứu, viết bài trao đổi nghiệp vụ, phương pháp công tác, kinh nghiệm thực tiễn (như qua các vụ án, vụ việc thực tế mà Ngành, dư luận xã hội quan tâm) hoặc bài viết thể hiện dưới dạng media (video clips), sơ đồ tư duy, power point, infographie... để đăng phát trên Tạp chí điện tử kiểm sát (kiemsat.vn) và Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân, Báo điện tử Bảo vệ pháp luật (baovephapluat.vn) và Trang tin điện tử của Ngành. Yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh tham gia viết bài về nghiệp vụ công tác kiểm sát, nghiên cứu - trao đổi và thực tiễn - kinh nghiệm, trong đó phải đảm bảo ít nhất 1 bài Lãnh đạo VKSND tỉnh viết được duyệt đăng trên Tạp chí Kiểm sát hoặc trên Báo Bảo vệ pháp luật. Đây được coi là một tiêu chí để bình xét thi đua hàng năm của tập thể và cá nhân Lãnh đạo VKSND tỉnh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phùng Gia Tự - Báo cáo viên VKSND tỉnh Tuyên Quang tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau:
 
Một là, Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 08/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân; Quy định về việc phối hợp, cung cấp thông tin, tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị thuộc VKSND ban hành kèm theo Quyết định 596/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao. Tiếp tục xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, đề ra chỉ tiêu và các biện pháp thực hiện có hiệu quả, coi kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục là một trong những chỉ tiêu đánh giá thi đua, khen thưởng của tập thể và cá nhân các đơn vị.
 
Hai là, Động viên, khuyến khích công chức, người lao động viết tin, bài về hoạt động của Ngành, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, cá nhân, tập thể điển hình trong việc thực hiện nhiệm vụ, các phong trào thi đua, các bài nghiên cứu, trao đổi pháp luật; đồng thời, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền qua các hình thức như: xây dựng video, ảnh chụp nhằm tôn vinh nét đẹp của cán bộ, công chức trong hoạt động nghiệp vụ...
 
Ba là, Chủ động tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí của ngành cũng như của địa phương để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Thường xuyên gửi tin, bài cho các cơ quan báo chí của ngành, địa phương để tuyên truyền về hoạt động của ngành Kiểm sát Tuyên Quang trong thực hiện nhiệm vụ.
 
Bốn là, Tăng cường hoạt động của Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh; các đơn vị, cá nhân trong Ngành tích cực, chủ động viết tin, bài, phản ánh hoạt động, công tác của cơ quan, đơn vị, nghiên cứu trao đổi nghiệp vụ, công tác phòng, chống tội phạm… để gửi và đăng tải trên Trang thông tin điện tử.
 
Năm là, Thành viên Tổ Tuyên truyền tiếp tục thực hiện việc đăng ký và viết bài nghiên cứu, trao đổi nghiệp vụ, gương người tốt, việc tốt… để gửi và đăng tải trên Trang thông tin của ngành cũng như gửi cho các cơ quan thông tấn báo chí.
 
Sáu là, Thực hiện tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn, rút kinh nghiệm về công tác thông tin tuyên truyền của Tổ Tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
 

Phùng Gia Tự