leftcenterrightdel
 Trụ sở Tỉnh ủy Lào Cai. Ảnh: Nhân dân

Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy Lào Cai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Ninh Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm KN & DVNN tỉnh Lào Cai.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Lào Cai, ông Ninh Anh Vũ đã có những vi phạm, khuyết điểm: Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động khuyến nông tại Trung tâm KN & DVNN tỉnh Lào Cai (thời điểm từ tháng 5/2017 - 31/12/2019), đã không thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính, kế toán; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm quy định về quản lý tài chính, kế toán và các vi phạm khác gây thất thoát ngân sách Nhà nước, kinh phí hoạt động tại đơn vị. Là thủ trưởng, chủ tài khoản của cơ quan đồng chí phải chịu trách nhiệm để xảy ra vi phạm tại cơ quan hình thành và quản lý, sử dụng quỹ tiền mặt trái phép, để ngoài sổ sách kế toán.

UBKT Tỉnh ủy Lào Cai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị Thơm, nguyên Phó Giám đốc KN & DVNN tỉnh Lào Cai.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Lào Cai, bà Nguyễn Thị Thơm đã có những vi phạm, khuyết điểm: Với vai trò là Phó Giám đốc Trung tâm, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo cơ quan trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với cán bộ thuộc quyền quản lý dẫn đến một số đảng viên vi phạm về quản lý tài chính, gây thất thoát ngân sách Nhà nước, kinh phí hoạt động của đơn vị; để trong cơ quan hình thành và quản lý, sử dụng quỹ tiền mặt trái phép, để ngoài sổ sách kế toán, nhưng không báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

UBKT Tỉnh ủy Lào Cai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đặng Danh Bộ, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật và Chuyển giao, Trung tâm KN & DVNN tỉnh Lào Cai.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Lào Cai, ông Đặng Danh Bộ đã có những vi phạm, khuyết điểm: Trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động khuyến nông tại Trung tâm KN & DVNN tỉnh Lào Cai, với trách nhiệm là Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật và Chuyển giao thuộc Trung tâm đồng chí chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cùng với viên chức cấp dưới thực hiện thanh quyết các hoạt động khuyến nông sai quy định, vi phạm quy định về quản lý tài chính gây thất thoát Ngân sách Nhà nước; bản thân đồng chí là người đại diện phòng nộp các khoản tiền trích lại do sai phạm cho thủ quỹ, góp phần tạo nên nguồn tiền để ngoài sổ sách kế toán của cơ quan sai quy định.

Từ những vi phạm, khuyết điểm nêu trên, ngày 9/6/2021, UBKT Tỉnh ủy Lào Cai đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với Giám đốc và các cá nhân vi phạm tại Trung tâm KN & DVNN tỉnh này.

Thế Đức