Công văn số 175/V16 nêu rõ, khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định chung về thủ tục, hồ sơ, theo đó: “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương truớc khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình...)”.

Theo quy định trên, trước khi trình Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các loại, Vụ Thi đua - Khen thưởng gửi danh sách các tập thể và cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các loại và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” năm 2018 để đăng tải trên các phương tiện thông tin của Ngành, lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định.

Danh sách tập thể, cá nhân trong ngành KSND đề nghị tặng thưởng Huân chương và phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” năm 2018 để lấy ý kiến nhân dân tại đây: danh-sach-dang-bao-2018.xls

P.V