Theo công văn số 5016/VKSTC-V15, thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao về công tác tuyển dụng công chức năm 2018, căn cứ Quyết định số 441/QĐ-VKSTC ngày 11/9/2018 của VKSND tối cao phê duyệt 339 chỉ tiêu tuyển dụng công chức trong ngành KSND năm 2018, để thực hiện việc tuyển dụng công chức năm 2018 gắn với việc thi tuyển công chức đối với sinh viên Đại học Kiểm sát Hà Nội bảo đảm theo quy định và quan trọng hơn là thực hiện nhất quán chủ trương, quan điểm của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về việc xem xét tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Đại học Kiểm sát Hà Nội; Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, về đối tượng dự tuyển: Việc tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu năm 2018 trong toàn ngành KSND phải bảo đảm nguyên tắc là thực hiện đủ chỉ tiêu biên chế được phê duyệt tuyển dụng công chức của các VKS địa phương gắn với việc tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Đại học Kiểm sát Hà Nội. Theo đó, đối tượng dự tuyển vào làm công chức ở các VKS địa phương bao gồm Cử nhân Luật của các cơ sở đào tạo khác và sinh viên tốt nghiệp Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Thứ hai, về việc nhận hồ sơ dự tuyển: Các VKS địa phương đã thông báo tuyển dụng công chức năm 2018, nay tiếp tục thông báo bổ sung và có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của sinh viên khóa I, khóa II Đại học Kiểm sát Hà Nội, thời gian nhận hồ sơ phải đảm bảo đủ 15 ngày kể từ ngày ra thông báo bổ sung. Đồng thời, thực hiện việc sơ tuyển để chọn người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế tuyển dụng công chức VKSND để báo cáo VKSND tối cao phê duyệt trước khi thực hiện quy trình thi tuyển, xét tuyển.

Bên cạnh đó, các VKS địa phương chưa thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 thì thực hiện việc thông báo tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

Mặt khác, Hiệu trưởng trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có trách nhiệm thông báo ngay đến sinh viên khóa I, khóa II Đại học Kiểm sát Hà Nội biết chủ trương của VKSND tối cao về việc tuyển dụng công chức năm 2018 theo công văn này để sinh viên đã tốt nghiệp Đại học Kiểm sát Hà Nội chủ động nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển thi công chức năm 2018 tại VKSND tỉnh, thành phố theo nguyện vọng.

Thứ ba, về tổ chức thi tuyển, xét tuyển: Đối với các VKSND cấp tỉnh được phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng từ 05 biên chế trở lên và có số lượng người đăng ký dự tuyển trên 10 người được thành lập Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức để chủ động thực hiện quy trình tuyển dụng công chức theo quy định tại Quy chế 494.

Đối với các VKSND cấp tỉnh không đủ điều kiện hoặc VKSND cấp tỉnh tuy đủ điều kiện thành lập Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức mà không tự tổ chức thi tuyển, xét tuyển được thì chủ động liên hệ với các VKS địa phương có Hội đồng thi tuyển, xét tuyển nằm trong khu vực (theo phụ lục đính kèm công văn này) để gửi thí sinh tham gia dự tuyển.

Các VKS địa phương không thực hiện theo 02 nội dung nêu trên thì báo cáo Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao để tham mưu với Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Công văn số 5016/VKSTC-V15 còn nêu rõ: Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệu trưởng Đại học Kiểm sát Hà Nội triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo bằng văn bản gửi về VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ, phòng 1111) để tổng hợp, báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao trước khi thực hiện quy trình công tác tuyển dụng công chức theo quy định.

Xem toàn bộ công văn số 5016/VKSTC-V15 và phụ lục kèm theo tại đây: bsung-converted.pdf

P.V