Năm 2019, cấp ủy, chính quyền thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế gắn với chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”: Giá trị sản xuất các ngành thương mại, dịch vụ ước đạt 20.268 tỷ đồng, bằng 117,69% so với cùng kỳ. Khách du lịch đến thành phố trong năm gần 1 triệu lượt, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 700 tỷ đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng ước đạt 80.637,7 tỷ đồng, bằng 113,36% so với cùng kỳ; Nông - lâm - Thuỷ sản ước đạt 776,9 tỷ đồng, bằng 112,51% so với cùng kỳ; Thu ngân sách nhà nước cả năm 2019 ước đạt 11.428,6 tỷ đồng, đạt 103,72% kế hoạch tỉnh giao, 102,47% kế hoạch thành phố phấn đấu; Giáo dục, y tế, VSATTP, VSMT được quan tâm; an ninh - quốc phòng được tăng cường củng cố.

leftcenterrightdel
 
Bước sang năm 2020, cấp ủy, chính quyền thành phố đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn đó là: tiếp tục bám sát, chủ trương chỉ đạo của cấp trên, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết  20-NQ/TU ngày 10/12/2019 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, theo tinh thần đổi mới, tiết thực, hiệu quả; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội…

Với sự tập trung lãnh đạo của Thành ủy, chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND và sự giám sát của HĐND thành phố, cùng sự nỗ lực và đồng thuận của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đây là tiền đề, là động lực để thành phố Cẩm Phả tiếp tục tạo nên những đột phá trong năm mới, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Lê An