Phong trào thi đua của BHXH Việt Nam nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, làm việc với ý thức trách nhiệm cao, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành BHXH nhận thức đúng ý nghĩa và tầm quan trọng về chủ trương, định hướng, chính sách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 28.

Tại cuộc phát động, lãnh đạo BHXH Việt Nam đề nghị phong trào thi đua phải được các đơn vị hưởng ứng, phát động và tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả; các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, chỉ tiêu thi đua cụ thể có thể định lượng được và phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị; gắn chặt kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác biểu dương, khen thưởng.

Trên tinh thần đó, BHXH Việt Nam yêu cầu cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân tập trung tối đa mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, như: tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 28 đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động làm việc tại đơn vị để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức; động viên cán bộ, đảng viên, người lao động hăng hái thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 28…

leftcenterrightdel

Ngành BHXH đang nỗ lực thực hiện nghị quyết 28-NQ/TW 

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố và BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị để xác định cụ thể những nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể ở từng địa phương, đơn vị. hàng năm, thực hiện kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua trong báo cáo tổng kết năm. Tổ chức sơ kết phong trào thi đua lần 1 vào năm 2021 (gắn với tổng kết phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW); tổ chức sơ kết phong trào thi đua lần 2 vào năm 2025 và tổng kết phong trào thi đua vào năm 2030; đồng thời khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt.

BHXH Việt Nam giao Vụ Thi đua- Khen thưởng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện phong trào thi đua; xây dựng văn bản hướng dẫn sơ kết, tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua; lựa chọn các gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền, nhân rộng; đề xuất với Hội đồng Thi đua- Khen thưởng BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xét tặng Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam, Bằng khen của Tổng Giám đốc và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong dịp sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

Minh Anh