leftcenterrightdel
 Tỉnh Quảng Ninh thành lập Trung tâm Truyền thông.

Trước đó, ngày 30/11/2018, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Công văn số 8309-CV/VPTW thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh.

Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu, Tỉnh ủy Quảng Ninh cần chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương này cho thật tốt, có bước đi chắc chắn; tổ chức bộ máy của Trung tâm Truyền thông tỉnh cần gọn nhẹ; chú trọng xây dựng, sử dụng và phát huy tốt nhất đội ngũ cộng tác viên; lựa chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, biên tập viên, phóng viên Trung tâm Truyền thông của tỉnh thực sự có nghề, có tâm, có quan điểm chính trị vững vàng.

Ngay sau khi có thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 3/12, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức cuộc họp về việc triển khai mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh. 

Theo đó, Trung tâm sẽ là đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh; thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, báo chí; là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh, gồm: Báo Quảng Ninh, Đài PT-TH Quảng Ninh, Báo Hạ Long, Cổng Thông tin điện tử Quảng Ninh.

leftcenterrightdel
 Phối cảnh Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Việc thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh là nhiệm vụ quan trọng nhằm đổi mới tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan thông tin, báo chí, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong tình hình mới; phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu, yêu cầu của người dân đối với các sản phẩm báo chí địa phương.

Để đưa Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh vào hoạt động hiệu quả ngay từ những bước đi đầu tiên, tỉnh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh. Trong đó, phân công 1 Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, thành viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở TT&TT, cơ quan thông tin, báo chí địa phương và một số cơ quan liên quan.

Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh phải đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, quan điểm giữ nguyên hiện trạng về cán bộ, phóng viên, nhân viên, cơ sở vật chất tại các đơn vị sau khi thành lập; giữ nguyên các sản phẩm báo chí như hiện nay nhưng sẽ phải tập trung nâng cao về chất lượng các sản phẩm báo chí này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu, các cơ quan thông tin, báo chí phải là nòng cốt đề xuất về cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành, vận hành...Trung tâm Truyền thông tỉnh. Đặc biệt, cần sớm xây dựng Hội đồng Biên tập để thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành chuyên môn, nghiệp vụ, hoạt động bộ máy; xây dựng tổ chức Đảng; thống nhất nơi làm việc tập trung cho Ban lãnh đạo Trung tâm.

Hoàng Hưng