Đây là số liệu được Bộ Tài chính thông tin đến các cơ quan báo chí. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 150,45 nghìn tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán, tăng 26%; chi trả nợ lãi đạt 68,8 nghìn tỷ đồng, bằng 61,1% dự toán, tăng 10,4%, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nợ đến hạn theo cam kết; chi thường xuyên đạt 534 nghìn tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán, tăng 5,1%.

Cũng trong tháng 7/2018, hệ thống Kho bạc nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 415.410 tỷ, đạt 42,5% dự toán chi thường xuyên năm 2018. Đáng nói, cơ quan này đã phát hiện 6.010 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 7,3 tỷ đồng.

Về giải ngân vốn đầu tư  xây dựng cơ bản, Bộ Tài chính cho hay, 7 tháng đầu năm 2018, ước thanh toán  là 150.454,992 tỷ đồng, đạt 37,64% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 38,77% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2017 đạt 33,42% kế hoạch Quốc hội giao và 38,66% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Về giá trị chi trả nợ của Chính phủ, ước tính trong tháng 7/2018 đã thực hiện là 12,9 nghìn tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đầu năm là 117.096 tỷ đồng (trả nợ trong nước là 89.673 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 27.423 tỷ đồng).

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng cho biết, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo, đến ngày 25/7/2018 đã thực hiện phát hành 105 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đạt 38,1% kế hoạch phát hành, gồm: 90.001 tỷ đồng phát hành trên thị trường và 15.000 tỷ đồng phát hành theo phương thức riêng lẻ cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đáp ứng đủ nguồn để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách Trung ương theo dự toán.   

PV