Cụ thể, trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhận được Văn bản số 383/SGTVT-P5 ngày 22/2/2021 của Sở GTVT Hải Dương về việc lưu thông giữa tỉnh Hải Dương với TP. Hải Phòng.

Sau khi nghiên cứu, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị: Sở GTVT Hải Phòng căn cứ theo các Chỉ thị số 05/CT-TTg, Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nghiên cứu các nội dung kiến nghị tại Văn bản số 383/SGTVT-P5 ngày 22/2/2021 của Sở GTVT Hải Dương và phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu, báo cáo UBND Thành phố Hải Phòng có phương án tháo gỡ cho phương tiện vận chuyển hàng hóa của tỉnh Hải Dương đi Hải Phòng.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu sở GTVT Hải Dương phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT Hải Phòng để triển khai và hướng dẫn các đơn vị vận tải hàng hóa thực hiện đúng các quy định về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y Tế.

Vũ Cảnh