leftcenterrightdel
 Trụ sở Thanh tra tỉnh Đồng Nai.

Chỉ rõ hàng loạt sai phạm

 Nội dung Kết luận số 59/KL-TT nêu rõ, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo, chủ động triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng đến các Sở, ngành, đơn vị trên địa bàn; ban hành các văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng.

Việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng được UBND các huyện, thành phố thực hiện trên cơ sở các quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và các văn bản khác có liên quan. Các quy hoạch được phê duyệt là cơ sở để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra cũng phát hiện hàng loạt sai phạm cần phải xử lý, khắc phục. Cụ thể, về việc ban hành văn bản, cơ chế, chính sách về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; việc tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức về lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai chưa kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp theo tại điểm 4.2 mục 4 Thông tư 03/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư và chưa tổ chức công bố công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện các dự án đầu tư theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

Trách nhiệm thuộc về Sở Xây dựng chưa chủ động kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh.

Đối với việc chấp hành pháp luật trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng, qua thanh tra cho thấy, có 4 đồ án quy hoạch có thời gian lập đồ án chậm theo quy định; có 1 đồ án quy hoạch có thời gian thẩm định nhiệm vụ chậm so với quy định và có 8 đồ án thời gian thẩm định đồ án chậm so với quy định.

Trách nhiệm này thuộc về Sở Xây dựng. Cùng với đó, 1 đồ án thời gian phê duyệt nhiệm vụ, 12 đồ án thời gian phê duyệt đồ án chậm so với quy định và 1 đồ án thời gian ban hành giấy phép quy hoạch bị chậm so với quy định.

Việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 phân khu A9 đổi với tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa có lộ giới từ 33m xuống còn 26m; khu công viên cây xanh và công trình công cộng có diện tích từ 66ha xuống còn 19,1ha chưa phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thành phố Biên Hoà đã được duyệt năm 2014 là vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Trách nhiệm trên thuộc về UBND thành phố Biên Hòa (là cơ quan tổ chức lập), Sở Xây dựng (là cơ quan thẩm định), UBND tỉnh (là cơ quan phê duyệt quy hoạch) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc công tác tổ chức, quản lý và bố trí nguồn lực để lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch cũng có nhiều tồn tại, hạn chế. Cụ thể, Đồ án hoạch xây dựng vùng huyện Thống Nhất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa thanh quyết toán xong (dự toán kinh phí lập quy hoạch 1.825.783.850 đồng từ nguồn ngân sách huyện, đã thanh quyết toán được 833.431.051 đồng, còn lại 992.352.799 đồng).

Trách nhiệm thuộc về UBND huyện Thống Nhất và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Qua kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, cơ quan chức năng phát hiện có 9 đồ án quy hoạch chưa thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục và tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa và có 2 đồ án quy hoạch chưa hoàn thành việc cắm mốc giới theo quy định tại Điều 3 và Điều 9 Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng.

Trách nhiệm thuộc về UBND thành phố Long Khánh, UBND thành phố Biên Hòa và các chủ đầu tư (Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Thái Thành Tải; Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ và Thương mại Đại Hoàng Hảo; Công ty Sonadezi Long Thành, Công ty TNHH Lê Hương Sơn; Công ty Cổ phần Codona Thế kỷ 21; Công ty TNHH Bất động sản Liên Hợp; Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai; Công ty CPĐT DONACOOP; Công ty TNHH Bảo Giang).

Có 2 đồ án chưa công bố công khai và 2 đồ án chậm công bố công khai quy hoạch được duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 40, khoản 5 Điều 41 Luật Xây dựng năm 2014.

Kiến nghị xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan 
leftcenterrightdel
 Ông Quản Minh Cường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cùng Đoàn công tác kiểm tra Dự án khu dân cư và thương mại dịch vụ tại xã Tây Hòa (huyện Trảng Bom) mà theo Kết luận Thanh tra có nhiều sai phạm.

Từ những nội dung kết luận nêu trên, Thanh tra tỉnh Đồng Nai kiến nghị, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đối với các Sở, ban, ngành, Thanh tra tỉnh Đồng Nai đề nghị làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến các hạn chế, thiếu sót, vi phạm theo Kết luận Thanh tra.

Đối với Sở Xây dựng, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện hồ sơ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với quy định của các văn bản pháp luật có liên quan, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Với Sở Công Thương, Ban Quản lý Dự án các Khu công nghiệp tỉnh cần làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến các hạn chế, thiếu sót, vi phạm.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tồn tại, hạn chế, thiếu sót như đã nêu trong phần Kết luận Thanh tra; tham mưu UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Đối với UBND cấp huyện, thành phố, xác định trách nhiệm, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến vi phạm nêu trên tại phần kết luận.

Khẩn trương tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục cắm mốc theo Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng.

Nho Thanh