leftcenterrightdel

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình
 

Báo cáo một số vấn đề xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết, qua thẩm tra sơ bộ đa sốý kiến thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Luật Thanh niên.

Khẳng định việc sửa đổi Luật Thanh niên là yêu cầu tất yếu khách quan, một mặt đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đề ra, mặt khác nhằm thể chế hóa các quan điểm của Đảng về công tác thanh niên, cụ thể hóa tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013, khắc phục những bất cập trong thực tiễn thi hành, tạo hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho thanh niên phát huy sức trẻ, trí tuệ đóng góp vào sự phát triển của quốc gia, dân tộc.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị nếu Dự thảo vẫn chỉ quy định về quyền, nghĩa vụ, chính sách đối với thanh niên với tư cách là công dân nói chung và không có đặc thù so với các công dân khác thì chưa nên ban hành Luật mới.

Bên cạnh đó, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng xin ý kiến về Ủy ban Thường vụ Quốc hội về định hướng xây dựng luật, quản lý nhà nước về công tác thanh niên, Ủy ban quốc gia về thanh niên, các tổ chức thanh niên.

Theo đó, về định hướng xây dựng Luật, thống nhất với định hướng xây dựng Luật vừa quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc vừa quy định cụ thể, chi tiết, đồng thời có các biện pháp đảm bảo thi hành và nhấn mạnh dự thảo Luật cần phải tạo hành lang pháp lý để phát triển thanh niên - một lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; trở thành lực lượng đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc.

Về quản lý nhà nước về công tác thanh niên, có ý kiến đề nghị không nên quy định cụ thể Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; vấn đề này nên quy định chung và giao Chính phủ phân công căn cứ vào tình hình cụ thể. Có ý kiến còn băn khoăn về việc giao trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên cho Bộ Nội vụ; đề nghị sắp xếp lại tổ chức bộ máy sao cho phù hợp.

Về Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, một số ý kiến đồng ý theo dự thảo, quy định về Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam trong dự thảo Luật. Một số ý kiến khác lại cho rằng không nên quy định vì Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, giải quyết các công việc liên ngành về công tác thanh niên, không phải là cơ quan quản lý nhà nước. Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tư vấn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Về các tổ chức thanh niên, có ý kiến còn băn khoăn về việc có nên quy định về một số tổ chức tập hợp thanh niên đang hoạt động trong dự thảo Luật bên cạnh tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam. 

Ngay sau khi nghe trình bày Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo của cơ quan chủ trì thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về sự cần thiết ban hành luật, định hướng xây dựng luật, tính khả thi, cụ thể của các điều luật, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật, các chính sách và một số vấn đề lớn mà cơ quan thẩm tra nêu ra./.

Xuân Hưng