Theo Quyết định 1378/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em, cụ thể: Ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TAND tối cao tham gia Ủy viên thay ông Nguyễn Văn Thuân; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ủy viên thay ông Nguyễn Văn Trung.

Quyết định 1378/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, tại Quyết định số 1354/QĐ-TTg ngày 12/9/2017, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

Theo đó, Ủy ban Quốc gia về trẻ em gồm 22 thành viên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia.

Theo Quyết định 856/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em, Uỷ ban giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, điều phối giữa các bộ, ngành và địa phương để giải quyết các vấn đề về trẻ em, thực hiện quyền trẻ em; đề xuất phương hướng, giải pháp để thực hiện các vấn đề liên quan đến trẻ em và thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em.

Cùng với đó, Ủy ban quốc gia về trẻ em phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, TAND tối cao, VKSND tối cao, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em.

Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện quyền và các nhiệm vụ liên quan đến trẻ em; các báo cáo thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em.

P.V