Nghị quyết nêu rõ, để công tác sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước được thực hiện thống nhất ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chính phủ quyết nghị một số nội dung.

Cụ thể, về tổ chức quán triệt việc thi hành, công tác thông tin, tuyên truyền, vận động: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm tổ chức quán triệt việc thi hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định bằng các hình thức, cách thức phù hợp.

Thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Về rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản: Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan tiếp tục rà soát và hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền theo tinh thần Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do mình chủ trì soạn thảo thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản theo lộ trình phù hợp.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ.

Chậm nhất là 6 tháng kể từ ngày Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có hiệu lực, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm ban hành văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Đối với văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổng cục, cục được bộ đề xuất Chính phủ giao chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của Luật Thanh tra thì thời hạn hoàn thành là trước ngày 1/7/2023.

Đối với các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập do sắp xếp, tổ chức lại, trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có hiệu lực, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm hoàn thành xong các thủ tục sắp xếp, tổ chức lại và ban hành văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức, đơn vị.

Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính: Tổng cục tổ chức lại thành các cục, vụ và cục thuộc bộ tổ chức lại thành vụ thì việc thực hiện chức năng xử phạt vi phạm hành chính của tổng cục, cục do Thanh tra bộ, cục thuộc bộ, UBND các cấp đang có thẩm quyền xử phạt thực hiện theo quy định của pháp luật cho đến khi có quy định mới thay thế.

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi quản lý có trách nhiệm rà soát, xác định các chức danh đang có thẩm quyền xử phạt nhưng có sự thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn khi thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hành chính:

- Trường hợp các tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, sau khi được sắp xếp lại có sự thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn nhưng vẫn tiếp tục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, thì các chức danh thuộc các tổ chức này do Chính phủ quy định thẩm quyền xử phạt theo Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Trường hợp các tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ không phải là cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành sau khi được sắp xếp lại có sự thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn hoặc là cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành nhưng sau khi được sắp xếp lại không còn được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, thì các chức danh thuộc các tổ chức này do Chính phủ quy định thẩm quyền xử phạt sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo khoản 2 Điều 53 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trên cơ sở kết quả rà soát, phân loại, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đề xuất cụ thể nội dung sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý. Kết quả rà soát và nội dung đề xuất gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 15/3/2023.

Trường hợp chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có sự thay đổi về tên gọi nhưng không có sự thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn thì thẩm quyền xử phạt của chức danh đó được giữ nguyên. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp để đề xuất sửa đổi tên các chức danh cho phù hợp với chức danh mới tại Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan đến thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh.

Bộ Tư pháp tổng hợp đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc vụ cho ý kiến về việc chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có sự thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn (nếu có). Thời hạn hoàn thành là Quý II năm 2023.

Trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (nếu có), Bộ Tư pháp xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan đến thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ ban hành trước ngày 1/7/2023.

Ngoài ra, Nghị quyết còn quyết nghị các nội dung khác như: Về thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; về giải quyết một số vướng mắc, khó khăn khi tổ chức lại tổng cục thành cục, cục thuộc bộ thành vụ; về việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết chế độ, chính sách; về tài chính, tài sản và cấp đổi, thu hồi con dấu; về tăng cường năng lực và việc bố trí nguồn lực bảo đảm điều kiện hoạt động cho tổ chức mới được thành lập.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW và quy định của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp, về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp.

P.V