Ngày 2/6, Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thanh Lâm đã ký quyết định ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí (gọi tắt là Bộ tiêu chí).

Theo Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí mới được Bộ TT-TT ban hành, các cơ quan báo chí trên cả nước sẽ được đánh giá, xếp hạng theo 5 mức từ yếu đến xuất sắc.

Bộ tiêu chí được ban hành thống nhất sẽ là thước đo đánh giá mức độ sẵn sàng, mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí dùng chung trên phạm vi cả nước.

Theo Bộ chỉ số mới được ban hành, mô hình đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số của các cơ quan báo chí gồm: 1 bảng với tổng số 42 tiêu chí được chia thành 10 chỉ số thành phần, theo 5 trụ cột của chuyển đổi số báo chí là Chiến lược; Hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin; Sự đồng nhất về tổ chức và chuyên môn; Độc giả, khán giả, thính giả; Mức độ ứng dụng công nghệ số.

Bộ TT-TT cũng hướng dẫn rõ, tổng thang điểm đánh giá đạt tối đa của chỉ số đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí là 100 điểm, được chia cho 5 trụ cột.

Mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí sẽ được xác định căn cứ vào tổng điểm đạt được của 5 trụ cột và được xếp loại theo các mức: Yếu (dưới 50 điểm), Trung bình (từ 50 đến dưới 60 điểm), Khá (từ 60 đến dưới 70 điểm), Tốt (từ 70 đến 80 điểm), và Xuất sắc (trên 80 điểm).

Bên cạnh việc các cơ quan báo chí tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của đơn vị theo các trụ cột, chỉ số thành phần của Bộ chỉ số, Bộ TT-TT ủy quyền cho Cục Báo chí chủ trì việc thẩm định, đánh giá dựa trên kết quả tự đánh giá của các cơ quan báo chí.

Hàng năm, Bộ TT-TT sẽ công bố xếp hạng mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí. Kết quả đánh giá, xếp hạng sẽ được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TT-TT và Cổng thông tin Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí tại địa chỉ pdt.gov.vn

Cơ quan báo chí sau khi đã được thẩm định, đánh giá sẽ được Bộ TT-TT cấp Chứng nhận mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí và được sử dụng Chứng nhận này để quảng cáo thương hiệu cũng như đăng ký tham gia các chương trình chuyển đổi số báo chí và các đề án chuyển đổi số của cơ quan nhà nước.

Việc công bố xếp hạng mức độ trưởng thành Chuyển đổi số báo chí do Bộ TT-TT thực hiện và công bố hàng năm.

Cục Báo chí xây dựng và vận hành cổng thông tin pdt.gov.vn của Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí, sử dụng phần mềm công cụ phục vụ việc đánh giá, xác định mức độ trưởng thành chuyển đổi số của các cơ quan báo chí Việt Nam.

Việc xây dựng và ban hành Bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí là nhiệm vụ đã được Bộ TT-TT xác định rõ trong kế hoạch hành động của Bộ về triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí.

P.V