Để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, nhiều xã, phường đã tăng cường lập chốt kiểm soát người dân đi lại. Những trường hợp ra đường không có lý do, không giấy tờ đều bị xử lý nghiêm.