Theo dòng thời gian, tình trạng xuống cấp của Di tích Chùa Cầu tại Hội An đã diễn ra từ nhiều năm nay, các hạng mục được làm từ gỗ xuống cấp nghiêm trọng cần tu bổ gấp...