UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình cụ thể tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở văn bản triển khai của Thành ủy, Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, UBND TP và cơ quan tham mưu công tác quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn thành phố.

leftcenterrightdel
 Thanh tra TP Đà Nẵng công bố kết luận thanh tra tại CDC Đà Nẵng.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác PCTN của cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng và ban hành. Tổ chức thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp PCTN, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong PCTN. Nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của Luật PCTN.

Công văn yêu cầu thực hiện tốt việc công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo cụ thể hóa bằng văn bản triển khai phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong việc thực hiện. Kiểm soát xung đột lợi ích, xây dựng, thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyên đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN thông qua các cơ quan thông tin, truyền thông; các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN nhằm nâng cao nhận thức cho công dân và người có chức vụ, quyền hạn.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chinh phủ về “Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp. Thường xuyên chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và cán bộ, công chức, viên chức khác do mình quản lý, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng. Đồng thời thường xuyên đôn đốc người đứng đầu đơn vị trực thuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả các Kế hoạch của UBND thành phố về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm phải kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra. Nếu phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy quản lý phải báo cáo ngay cho Chủ tịch UBND thành phố, Thường trực Thành ủy để kịp thời chỉ đạo xử lý.

Sở Nội vụ TP Đà Nẵng có trách nhiệm tham mưu UBND TP Đà Nẵng công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCTN đối với tổ chức xã hội do Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện.  Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố, qua Thanh tra thành phố, theo niên độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

leftcenterrightdel
 Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Tôn Thất Thạnh - Giám đốc CDC Đà Nẵng. (Ảnh minh họa)

UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố chủ trì làm việc với Sở Tài chính, Sở KH-ĐT và các cơ quan có liên quan để trao đổi, thống nhất xác định cơ quan đầu mối tham mưu UBND thành phố về triển khai các quy định về công tác PCTN đối với các công ty đại chúng, tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố; báo cáo đề xuất về Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 10/10/2022 để xem xét, chỉ đạo triển khai các nội dung có liên quan. Trường hợp vướng mắc, giao Thanh tra Thanh phố có văn bản kiến nghị Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về nội dung này.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các đơn vị trực thuộc UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với Thanh tra thành phố trong việc cung cấp số liệu, tài liệu chứng minh để phục vụ việc tự đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh hàng năm của UBND thành phố.

Thông qua kết quả đánh giá công tác PCTN cấp sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thành phố hàng năm được công bố, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, đánh giá lại các nội dung liên quan đến công tác PCTN đã triển khai và khắc phục kịp thời các hạn chế, thiếu sót tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Thái Bình - X.N