Mới đây, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND ban hành Kế hoạch số 11/KH-VKSTC về thực hiện công tác tuyên truyền năm 2018 của ngành KSND. Về nội dung trọng tâm, Kế hoạch nêu rõ: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, trọng tâm là về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN; xây dựng và áp dụng pháp luật; về đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; cải cách tư pháp; về tổ chức và hoạt động của VKSND. Bên cạnh đó, cần thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trọng tâm là giới thiệu, phân tích, bình luận về các quy định mới trong các đạo luật về tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, các chỉ thị công tác, quy chế, quy định, hướng dẫn của ngành trong các khâu công tác kiểm sát.

Cùng với đó, cần phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương công tác, sự chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao đối với hoạt động của toàn ngành. Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về áp dụng pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ, bài học kinh nghiệm, các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Tiếp tục tuyên truyền về kết quả các mặt hoạt động của các đơn vị trong toàn ngành. Trọng tâm là các sự kiện, kết quả nổi bật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành; cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp. Đồng thời, xác định nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong công tác tuyên truyền của ngành năm 2018 là phối hợp với Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC) thuộc Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng bộ phim truyền hình nhiều tập về ngành KSND với chủ đề tư tưởng là phản ánh cuộc đấu tranh cam go, quyết liệt chống tội phạm tham nhũng và vai trò của VKSND, của Viện trưởng và các Kiểm sát viên trong cuộc đấu tranh này.

Cùng với các nội dung trọng tâm, Kế hoạch cũng đề cập đến các biện pháp chủ yếu, đó là: Tiếp tục kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND và các Ban chỉ đạo, Tổ tuyên truyền của Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các VKSND cấp cao và VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành KSND và quy định tại Điều 39 Luật tổ chức VKSND năm 2014 về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Bên cạnh đó, cần chú trọng việc lồng ghép thực hiện công tác tuyên truyền thông qua các khâu công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là các hoạt động có tiếp xúc với người dân. Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền về hoạt động của ngành KSND. Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, Trang tin điện tử của các đơn vị trong toàn ngành phải đổi mới toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền.

P.V

Về nhiệm vụ của các cơ quan báo chí của ngành trong đó có Báo Bảo vệ pháp luật, Kế hoạch nêu: “Báo Bảo vệ pháp luật chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Viện trưởng VKSND tối cao ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan báo chí của ngành và các đơn vị nghiệp vụ về cung cấp, sử dụng thông tin phục vụ công tác tuyên truyền” .