UBND tỉnh chưa ban hành đầy đủ văn bản quy định

Theo kết luận thanh tra, UBND tỉnh An Giang và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và ban hành theo thẩm quyền một số văn bản làm cơ sở pháp lý để thực hiện việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó cơ bản phù hợp quy định. Tuy nhiên, UBND tỉnh chưa ban hành đầy đủ văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban của các cơ quan, tổ chức.

Về quản lý biên chế công chức, năm 2017 và năm 2018, UBND tỉnh không lập kế hoạch và báo cáo về tình hình biên chế công chức gửi Bộ Nội vụ.

Về thi tuyển công chức, về cơ bản, 3 kỳ tuyển dụng công chức năm 2017, 2018, 2019 được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, thông báo điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng (lần 2) năm 2017, 2018 không được đăng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; kỳ thi năm 2017, 2018, các môn thi không xác định cụ thể đề thi dự phòng; các bài thi viết (môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ chuyên ngành và môn ngoại ngữ) trong kỳ thi năm 2018 chưa thể hiện được việc 2 giám khảo chấm độc lập.

Cùng với đó, việc tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt được UBND tỉnh thực hiện cơ bản đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục tuyển dụng theo quy định. Tuy nhiên, 10/10 trường hợp chưa đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; một số trường hợp quyết định tuyển dụng sau ngày 28/12/2017 không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch hoặc Hội đồng kiểm tra, sát hạch được thành lập chưa bảo đảm quy định.

Trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh quyết định xét chuyển 50 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên (1 trường hợp đã nghỉ việc, 1 trường hợp đã nghỉ hưu). Qua kiểm tra 48 hồ sơ (trong đó 42 trường hợp là cán bộ cấp xã và 6 trường hợp là công chức cấp xã) nhìn chung, các công chức được xét chuyển đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Điều 13 Thông tư số 13/2010/TT-BNV. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh một buổi tuyển công chức. (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, 1 trường hợp không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, đến ngày 1/7/2020, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 1513/QĐ-UBND thu hồi, hủy bỏ quyết định xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên; 3 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ và tin học; một số trường hợp tuyển dụng trước ngày 28/12/2017 không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch, không có quyết định xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của Chủ tịch UBND tỉnh mà chỉ có quyết định chuyển công tác của Sở Nội vụ.

Bổ nhiệm 34 công chức lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn

Về bổ nhiệm, theo Kết luận thanh tra, UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức cơ bản chấp hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định. Tuy nhiên, 34 công chức lãnh đạo, quản lý (quyết định bổ nhiệm sau ngày 28/12/2017) chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo; 19 trường hợp đã được tuyển dụng nhưng không qua thi tuyển mà qua xét tuyển; 8 trường hợp thiếu quy trình xét tuyển trong trường hợp đặc biệt (từ viên chức thành công chức); một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm; thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 47 trường hợp còn chậm so với quy định.

Qua việc thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh An Giang căn cứ Thông báo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư, Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, xử lý theo thẩm quyền, chỉ đạo xử lý và báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ trước ngày 31/01/2021 đối với các trường hợp đã được chỉ rõ trong kết luận thanh tra.

Cụ thể, 6 trường hợp chưa đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; một số trường hợp quyết định tuyển dụng sau ngày 28/12/2017 không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch hoặc Hội đồng kiểm tra, sát hạch được thành lập chưa bảo đảm quy định.

34 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó có 18 trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và 16 trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; 19 trường hợp đã được tuyển dụng công chức nhưng không qua thi tuyển mà qua xét tuyển không đảm bảo quy định và 8 trường hợp được bổ nhiệm nhưng thiếu quy trình xét tuyển từ viên chức thành công chức.

Đồng thời, miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp từ ngày 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục quy định tại các Thông báo Kết luận, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

P.V