leftcenterrightdel

Theo báo cáo, có 9 Bộ đạt kết quả Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính trên mức giá trị trung bình đạt được của 19 Bộ (trên 76,30%) bao gồm: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong đó Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có giá trị điểm số tăng cao nhất là 8.09% (từ 71,91% năm 2016 ;êm 80%năm 2017). Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất tại Chỉ số CCHC năm 2017, tuy nhiên giảm 0.32% điểm số so với năm 2016.

Còn Bộ Y tế cũng là đơn vị đứng cuối về Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính, với kết quả là 49,78%.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng nằm trong nhóm 3 đơn vị không đạt được điểm số tại tiêu chí "Tỷ lệ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định, bao gồm Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng.

Bộ Y tế cũng là 1 trong 3 bộ (Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng) không đạt điểm số tại tiêu chí “Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong năm theo chương trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt”.

Bộ Y tế cũng là đơn vị đứng cuối về Chỉ số thành phần Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ cũng không đạt 100% số điểm tại tiêu chí “kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật” và chỉ đạt 61,97% số điểm qua điều tra xã hội học đối với tiêu chí “tác động của cải cách đến thể chế, cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ”. Đây cũng là một trong những điểm còn hạn chế trong công tác cải cách thể chế trong năm vừa qua của Bộ Y tế.

Trần Phương/Dân trí