Cơ cấu tổ chức mới của Đài Truyền hình Việt Nam
cấu tổ chức mới của Đài Truyền hình Việt Nam19/03/2020 16:50
Cơ cấu lại hướng sản xuất, tổ chức lại thị trường
cấu lại hướng sản xuất, tổ chức lại thị trường06/11/2019 15:00

Cơ cấu tổ chức mới của Đài Truyền hình Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 4/1/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.