Bầu bổ sung 6 tân Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh
Bầu bổ sung 6 tân Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh23/11/2020 12:04
Quảng Bình có tân Chủ tịch UBND tỉnh
Quảng Bình có tân Chủ tịch UBND tỉnh20/11/2020 20:50

Bầu bổ sung 6 tân Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh

Tuần qua, HĐND các tỉnh: Quảng Bình, Lâm Đồng, Phú Yên, Ninh Thuận đã họp, bầu tân Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh.