Coi trọng quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người được phân cấp quản lý
Coi trọng quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người được phân cấp quản lý08/11/2019 11:16

Coi trọng quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người được phân cấp quản lý

(BVPL) - Việc phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước, nguyên tắc tập trung, thống nhất trong ngành KSND. Đồng thời, coi trọng quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người được phân cấp quản lý.