Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
18/07/2021 09:56
Đà Nẵng phấn đấu xây dựng thành phố thực phẩm thông minh
Đà Nẵng phấn đấu xây dựng thành phố thực phẩm thông minh
12/03/2019 22:25
Lần đầu tiên ứng dụng phần mềm du lịch thông minh tại TP Hồ Chí Minh
Lần đầu tiên ứng dụng phần mềm du lịch thông minh tại TP Hồ Chí Minh
16/04/2018 15:09