Theo đó, nội dung kiểm toán gồm: Kiểm toán Báo cáo tài chính (tải sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, các khoản phải nộp ngân sách nhà nước... ); Kiểm toán công tác quản lý tài chính - kế toán, hoạt động đầu tư tài chính. mua - bán tài sản, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, việc thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; việc thực hiện Quy chỉ giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Phạm vi kiểm toán là niên độ tài chính năm 2017 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên được kiểm toán. Thời hạn kiểm toán là 60 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán tại đơn vị.

Danh sách các đơn vị thuộc PVN được kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 gồm: Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP; Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP; Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí;  Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau; Tổng công ty Cổ phần Vận tải dầu khí  và Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn.

PV