leftcenterrightdel
 Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Đảng ra đời vào mùa Xuân - Mùa Xuân đầu tiên của cách mạng

Vào năm 1910, cụ Phan Bội Châu đã nói về tình cảnh đất nước và tâm trạng của những người yêu nước Việt Nam như sau:Hai mươi triệu dân cùng của hết,

Bốn mươi năm nước mất quyền không.

Thương ôi! công nghiệp tổ tông,

Nước tanh máu đỏ, non chồng thịt cao.

Bởi vì, từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, các phong trào yêu nước liên tục nổ ra, nhưng cuối cùng đều thất bại. Mặc dù tinh thần yêu nước của người Việt Nam luôn sôi sục. Nguyễn Trung Trực thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống Pháp vào nửa cuối thế kỷ XIX ở Nam Bộ đã dõng dạc tuyên bố: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ, nước Nam mới hết người đánh Tây”. Tuy vậy, tình  hình vẫn đen tối tưởng chừng như không có đường ra. Song, lịch sử đã diễn ra đúng như Hồ Chí Minh tổng kết:

Ví không có cảnh đông tàn

Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân

Mùa xuân đầu tiên đã đến trong lịch sử cách mạng Việt Nam chính là mùa Xuân năm 1930 với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những ngày đầu xuân năm 1930 đã làm nên một trong những sự kiện quan trọng nhất, có ảnh hưởng sâu xa nhất trong lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XX cho đến nay và mãi sau này. Đó là từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, trong dịp Tết Canh Ngọ, Hồ Chí Minh đã hợp nhất 3 tổ chức cộng sản ở nước ta lúc đó, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

Trước đó, tổ chức cộng sản nào cũng muốn chỉ mình là đại biểu của giai cấp công nhân Việt Nam. Sau nhiều cuộc tranh luận sôi nổi, chân thành, tự phê bình và phê bình, các đại biểu đều được thuyết phục và tán thành đạo lý của Hồ Chí Minh - Người chủ trì thành lập một đảng cách mạng đoàn kết, thống nhất cho quốc gia dân tộc. Chân lý thật vô cùng giản dị như lời Hồ Chí Minh: Vô sản các nước còn phải liên hiệp lại, huống hồ vô sản trong một nước. Vì vậy, nước Việt Nam không thể có 3 Đảng cộng sản, do đó, chúng ta phải đoàn kết giai cấp, đoàn kết toàn dân để đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Để đạt mục đích ấy, phải thống nhất tư tưởng và tổ chức. 

"Chính cương của Đảng phải là:

- Dân tộc độc lập.

- Nhân dân tự do.

- Dân chúng hạnh phúc.

- Tiến tới chủ nghĩa xã.

Hội nghị nhất trí thành lập một đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Các văn kiện gồm: 5 điểm lớn; Chánh cương vắn tắt của Đảng; Sách lược vắn tắt của Đảng; Chương trình tóm tắt của Đảng; Điều lệ vắn tắt của Đảng; Lời kêu gọi do Hồ Chí Minh khởi thảo và được thông qua. Hội nghị  ủy quyền cho các đại biểu thay mặt Quốc tế Cộng sản trở về nước tiến hành hợp nhất các tổ chức cộng sản, cử ra Ban chấp hành Trung ương Đảng lâm thời. Ngày 24/2/1930, Đông Dương cộng sản liên đoàn chính thức gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

leftcenterrightdel
 

Các Văn kiện của Hội nghị thành lập Đảng do Hồ Chí Minh khởi thảo, tuy hết sức vắn tắt, song đã tập trung đầy đủ tính cách mạng, khoa học và thực tiễn. Đó không chỉ là sự vận dụng sáng tạo, mà còn là sự bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, hoạch định đúng đắn đường lối chiến lược và phương pháp cách mạng Việt Nam phù hợp với thực tiễn, đặc điểm nước ta và xu thế phát triển của thời đại. Đó là cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đúng đắn đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và người lãnh đạo cách mạng ở nước ta suốt từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời mở ra một thời kỳ mới, Đảng lãnh đạo nhân dân từng bước đi tới thắng lợi hoàn toàn.

Đảng mở ra thời đại mới, mùa Xuân mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam

15 tuổi, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Cách mạng đã phá tan chế độ thực dân tàn bạo tồn tại gần một trăm năm và lật đổ chế độ phong kiến hàng ngàn năm, mở ra bước ngoặt vĩ đại của quá trình phát triển, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Từ năm 1945, Đảng lãnh đạo nhân dân ta xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ thắng lợi vào năm 1954. Mở ra thời kỳ sụp đổ của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới.

Từ năm 1954, Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược. Đó là, làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Miền Bắc trở thành hậu phương vững mạnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào ngày 30/4/1975. Đây là một trong những chiến công vĩ đại nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam, là một sự kiện có tầm quốc tế và có tính thời đại sâu sắc.

Sau chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn. Trong thời kỳ hậu chiến này, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân vừa ra sức khôi phục kinh tế vừa tiến hành hai cuộc chiến tranh chống xâm lược ở biên giới phía Bắc và biên giới phía Tây Nam, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; đồng thời tập trung lãnh đạo xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, từng bước hình thành cơ cấu kinh tế mới trong cả nước, cải thiện một bước đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân lao động.

Đảng mở ra hành trình Việt Nam tiến tới sánh vai cùng các nước phát triển và đáng sống nhất trên thế giới ngày nay.

Từ Đại hội VI năm 1986, Đảng đã đưa ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Qua gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta đã vượt qua cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội trên thế giới, vượt qua khủng hoảng kinh tế trong nước, đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng. Nước ta đã có quan hệ với 189 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thế và lực của đất nước, uy tín của Việt Nam đều lớn hơn bao giờ hết.

leftcenterrightdel
 Đất nước ta ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn.

Năm 2019, tuy bức tranh toàn cảnh thế giới có nhiều gam màu xám hơn so với năm 2018, song, theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), năng lực cạnh tranh toàn cầu của kinh tế Việt Nam đã tăng 10 bậc so với năm 2018, vượt lên vị trí 67/141 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, kinh tế đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng: Thu hút FDI đạt 38,02 tỉ USD, xuất siêu vượt 9,9 tỉ USD. Việt Nam cũng đón 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế là con số kỷ lục. Kinh tế Việt Nam năm 2019 đạt trên 7%. Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao thuộc loại hàng đầu của khu vực. IMF đánh giá Việt Nam nằm trong Top 20 nền kinh tế đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng toàn cầu năm 2019.

Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020 - 2021 với số phiếu cao kỷ lục trong lịch sử bầu cử Hội đồng Bảo an tại Liên Hợp Quốc (192/193 phiếu). Việt Nam cũng là Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Việc đạt vị trí thứ hai toàn đoàn tại SEA Games 30 tại Philippines vừa qua và những thành tích xuất sắc khác của thể thao nước nhà trong năm 2019 cũng đã khẳng định vị thế mới của Việt Nam trong bản đồ thể thao khu vực và quốc tế.

Năm 2019, Việt Nam lần đầu tiên lọt vào top 10 quốc gia tốt nhất cho những người nước ngoài sống và làm việc trên thế giới, theo báo cáo HSBC Expat 2019 vừa được HSBC công bố, dựa trên phản hồi của hơn 18.000 người nước ngoài đến sống ở 163 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Việt Nam được đánh giá là nơi dễ thiết lập cuộc sống mới, nền kinh tế ổn định, cơ hội thăng tiến sự nghiệp tốt, đặc biệt là yếu tố cân bằng cuộc sống khá cao và cuối cùng là cuộc sống của người thân.

leftcenterrightdel
Top 10 quốc gia tốt nhất cho những người nước ngoài sống và làm
việc trên thế giới, theo công bố của HSBC.

Chị Micka Chu là diễn viên, nhà biên kịch người Pháp lai Nga đã nhận xét: “Trong hơn ba năm rưỡi sống và làm việc trong ngành giải trí ở Việt Nam, có rất nhiều điều tuyệt vời xảy ra với tôi khi tham gia các game show, trình diễn thời trang... và thăm thú những địa điểm nổi tiếng tại Việt Nam. Giờ đây, tôi muốn sống lâu dài ở Việt Nam. Tôi học tiếng Việt, du lịch rất nhiều nơi trong nước, có bạn trai người Việt, tôi rất gắn bó với văn hóa, con người và đất nước Việt Nam. Do đó, tôi không ngạc nhiên chút nào khi Việt Nam lọt vào danh sách này. Bởi trong những năm qua, tôi thấy sự phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, với nhiều cơ hội cho người trẻ, lĩnh vực giải trí là một ví dụ”. 

Mùa Xuân Canh Tý 2020 đang đến và cũng là mùa Xuân kỷ niệm lần thứ 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), Việt Nam đã qua 90 mùa xuân có Đảng. Chúng ta cũng phấn khởi kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và 45 năm ngày thống nhất đất nước, cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Không chỉ vui mừng vì những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn dân đã đạt được, nhân dân ta còn vui mừng và thêm tin yêu Đảng bởi được chứng kiến sự sáng suốt và dũng cảm của Đảng ta trong việc đấu tranh chống lại sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII vừa qua, hàng ngàn tổ chức đảng, hàng vạn cấp ủy viên các cấp và 54.573 đảng viên vi phạm đạo đức, kỷ luật Đảng và pháp luật nhà nước đã bị xử lý kỷ luật. Trong đó,  Ban Chấp hành Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng, 45 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 111 đảng viên. Trong đó, có 92 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý gồm: 2 ủy viên Bộ Chính trị, 21 ủy viên và nguyên ủy viên Trung ương, 38 sỹ quan trong lực lượng công an, quân đội, trong đó có 23 cấp tướng. Thật sự là không có vùng cấm nào trong cuộc đấu tranh làm trong sạch Đảng. Bởi có trong sạch, Đảng mới thật sự vững mạnh, mới xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân như Bác Hồ hằng mong muốn.

leftcenterrightdel
Đất nước ngày càng đổi mới, phát triển. Ảnh: CTV 

Cán bộ, đảng viên, nhân dân ta tin tưởng rằng, tiếp tục phương hướng, đường lối đúng đắn và kết quả đạt được tại Đại hội XII của Đảng và tổ chức thành công Đại hội XIII sắp tới, Đảng ta sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhất định Đảng ngày càng nâng cao năng lực cầm quyền, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN; đẩy mạnh đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, phấn đấu sớm đưa quốc gia, dân tộc Việt Nam bước vào hàng ngũ các nước phát triển và đáng sống nhất trên thế giới ngày nay.

 Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi

* Phân tích về các chỉ số phát triển kinh tế của đất nước, PGS, TS. Nguyễn Thị Như Hà - nguyên Phó Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - nhìn nhận: Tốc độ tăng GDP cả năm 2019 đạt 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới. Và đây là năm thứ 2 liên tiếp, chúng ta đạt được mức tăng trưởng tương đối cao. Các chỉ số của nền kinh tế cho thấy đây là mức tăng trưởng ổn định, phát triển trong sự bền vững chứ không phải tăng trưởng “nóng”. Và mức tăng trưởng này là một mức tăng trưởng hấp dẫn với các nhà đầu tư.

PGS, TS Nguyễn Thị Như Hà khẳng định, sự phát triển kinh tế - xã hội ngày hôm nay không thể nhắc tới yếu tố ổn định chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố đã quyết định những thắng lợi to lớn, đưa đời sống người dân thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu để đất nước chúng ta được phát triển như hôm nay. 

* GS, TS Nguyễn Anh Trí (Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đoàn Hà Nội) cho rằng, trong thời gian qua, đất nước ta đạt được nhiều thắng lợi trên nhiều mặt. Đất nước đã tạo được một môi trường chính trị ổn định, nhiều thắng lợi trên các phương diện kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, quan hệ quốc tế. “Về vấn đề kinh tế - xã hội, chúng ta có thể cảm nhận thấy sự thay đổi rõ rệt. Cơ sở hạ tầng, các đô thị với thị trường lao động năng động. Chỉ số tăng trưởng cao thuộc nhóm tăng trưởng hàng đầu khu vực và thế giới, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Đúng như phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay”. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam” - ông Trí khẳng định.

PV


Nguyễn Thế Thắng