Cụ thể, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 91/2019/QH14 quyết nghị ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức vụ Ủy viên UBTVQH khóa XIV. Đồng thời, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 92/2019/QH14 quyết nghị ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Ngoài ra, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 809/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Mai Văn Nhiều, kể từ ngày 29/10/2019.

UBTVQH ban hành Nghị quyết số 810/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tấn Đức, kể từ ngày 8/11/2019.

UBTVQH ban hành Nghị quyết số 812/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Quốc Chung, kể từ ngày 14/11/2019.

Đồng thời, UBTVQH ban hành Nghị quyết số 811/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Hương Giang, kể từ ngày 14/11/2019.

Theo VGP News