Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Ngành kiểm sát nhân dân; Công văn số 2543/VKSTC-V15 ngày 28/6/2023 của VKSND tối cao về việc tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân. 

VKSND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm, chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo đảm bảo đúng quy định; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về chi tiêu nội bộ, về quản lý, sử dụng tài sản công, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

leftcenterrightdel
 Hội nghị Công chức VKSND tỉnh Đồng Tháp 2024.

Bên cạnh đó, VKSND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu quyết định chất lượng công tác của Ngành nên đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy định về ứng xử và văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành kiểm sát nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 457/QĐ-VKSTC ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao).  

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến, quán triệt đầy đủ các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và văn bản của Ngành về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm để nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Đồng Tháp kiểm tra việc chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tại VKSND huyện Tháp Mười (tháng 5/2024).

Thực hiện công khai, minh bạch về quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, tuyển dụng, xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách, định mức, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường vai trò giám sát trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, đảm bảo thực hiện đúng quy định, quy trình về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong hoạt động tư pháp, nhất là khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về hành vi tham nhũng, tiêu cực có liên quan đến cán bộ, công chức trong ngành.

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Đồng Tháp kiểm tra việc chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tại VKSND huyện Châu Thành (tháng 6/2024).

Xác định công tác phòng chống tham nhũng là trọng tâm, là lâu dài, lãnh đạo VKSND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến, quán triệt đầy đủ các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành , công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường vai trò giám sát trong công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành kiểm sát Đồng Tháp./.

Hoàng Anh - Thanh Huyền