Tại Nhà Quốc hội vừa diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. 

Theo Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương vừa được ký kết, Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương sẽ phối hợp công tác trên cơ sở đường lối, chủ trương, chính sách, quy định của Đảng; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, phù hợp với Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; tích cực, chủ động hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Về nội dung phối hợp, Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu, tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những quan điểm, định hướng, chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. 

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ký Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương. (Ảnh: VPQH)

Tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức trong việc thể chế hoá các quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp thành pháp luật; việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực nêu trên.

Hai Bên tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; về công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. 

Đồng thời trao đổi, thông tin về những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp để đề xuất hoặc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành.

Hai Bên phối hợp tham mưu, phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; tham mưu chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc về tham nhũng, tiêu cực theo quy định. Phối hợp thực hiện công tác cán bộ theo quy định của Đảng. Phối hợp trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. 

Cùng với đó, hai Bên cũng sẽ phối hợp trong việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của hai cơ quan và của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương giao.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, những thành tựu quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nội chính và cải cách tư pháp thời gian qua có công sức đóng góp không nhỏ của hai cơ quan. Để tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cơ quan hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, việc xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương là hết sức cần thiết; các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đều rất hoan nghênh việc hai cơ quan ký Quy chế phối hợp. Trên cơ sở Quy chế phối hợp được ký kết giữa hai Bên, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng quan hệ phối hợp công tác giữa hai cơ quan ngày càng bền chặt, hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương sẽ ngày càng được nâng cao.
P.V