Xây dựng đội ngũ kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ

16/05/2021 21:40

Ngành Kiểm sát nhân dân đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ do Quốc hội giao

Trong tiến trình cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Ngành kiểm sát Quân sự đã từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức cán bộ đủ năng lực, trình độ thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó. Trong đó, Ngành đang triển khai hiệu quả cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ... Nguồn: VTV1

Advertisement